ولایت بادغیس افغانستان، از گذشته تا امروز

این جنگل زیبا در پارک جنگلی النگدره واقع شده است و همانگونه که از پارکهای جنگلی انتظار داریم، امکانات مختلفی در اختیار گردشگران قرار داده میشود. جلالی – آقایان نمایندگان محترم شایدبعضی از آقایان نمایندگان نخستین روزی راکه پیش از افتتاح دوره هفدهم بعنوان معارفه درمجلس تشکیل شدبخاطرداشته باشند درآنروزاینجانب عدهای از آقایان را که تا آن روزفقط نامی از آنان شنیده بودم و هیچگونه رابطه قبلی با آنها نداشتم باین نکته مستحضرکردم که در این دوره بدون شک راه آینده ما هموارنیست ما دریک نقطه بیم و امید و هستی و نیستی شرف و ننگ پیروزی و شکست قرارداریم و دنیای غارتزده شرق نگران مابود و استعمارطلبان غرب همچنان خوهان بلعیدن ثروت ما و پایمال کردن مواریث ملی و مدنی ما هستند درآنروز من خاطرنشان کردم که پیروزی مارا اتفاق تامین میکندوشکست و بدنامی مارا نفاق و اختلاف آن روز فراموش نمیکنم به آقای پارساعرض کردم که نمایندگان تازه کاری امثال ماکه تا آنروز دستی از دور برآتش داشتیم و تنهاتلولو چراغ نهضت ملی و بی پروایی و گستاخی رهبران ملی و مذهبی و مردم را درقبال جباران و استثمارگران رامی دیدیم تنهاباین امید و باشوقی تمام آماده خدمت شدیم که بتوانیم باهمکاری دکتر مصدق و دیگر زعمای نهضت با تایید خداوند کاروران غارتزده ملت را روزی بوادی ایمن برسانیم آنروزمشوق ما هیچ نبود مگر همینکه عرض کردم و امروزهم بحمدالله جزآن نمیخواهیم و هدفی نداریم همکاران عزیزتاریخ جهان همیشه مشحون از حوادث است ولی درتاریخ ملتها تنهاگاهی از این حوادث دارای یک عنوان فوق العادهاست باصطلاح باخط درشت رقم خوردهاست درچنین مواقعی که حیثیت و استقلال یک ملتی دریک نقطه بحرانی قرار میگیردمسئولیت زعمای قوم هم درنقطه بحرانی قرار خواهندگرفت در این نقطه هم برای ملت و هم برای کملین و مسئولین محل تلاقی دوخط آبرو و آزادگی و شکست و ناکامی است در این نقطهاست که بایدقدمها استوارتر و از خود گذشتگیها بیشترباشد عقل و منطق و فکرسلیم و فداکاری مجال خودنمایی بکینه و عداوت و نظریات شخصی ندهدزیراتجربه نشان دادهاست هیچگاه نهضتها جریان خود را عوض نمیکنداکثر بهمان راهی میروند که هدف درانتهای آن قراردارد زیراجریان نهضتها کمترشامل خودخواهی و نفس پرستی است و گمان نمیکنم کسی از آقایان محترم منکر این باشد که امروز آنچه در این کشور دیده میشود و میگذرد یک جریان کاملا استثنایی است و قطعا تاریخ آینده هم امروزرابنام یک روز بحرانی نام خواهدبرد و این قیام را به بهترین صورتی خواهدستود.

بزرگترین گل جهان که تقریباً به اندازه ۴ فوت است مجدداً در جنگلهای بارانی اندونزی دیده شد. یکی از گونههای نادر حیوانات که در محدوده حفاظت شده آینالو یافت میشود، گوزن خاص و کمیاب «مارال» است که بزرگترین نوع در خانواده گوزنها محسوب میشود. زهری – پس تکذیبش بفرمایید چون وقت بنده دارد تمام میشود آخرین مطلبی که میخواهم در اطراف آن چند کلمه بگویم موضوع قتل فجیع رئیس سابق شهربانی است نکته غریب و غیرمنتظره در بیانات جناب آقای دکتر سنجابی مقایسه ایست که استاد محترم بنده و نمیدانم در اثر چه سلسله تفکراتی هنگام بحث در این موضوع از محاکمه تاریخی دریفوس یادکردهاند که آقای دکتر سنجابی در آغاز گفتارخودشان متذکرشدهاند که قبل از رسیدگی به مدارک در این باره اظهاری نمیفرمایندولی قبل از رسیدگی به مدارک جز اظهار نظر در این باره کار دیگری نکردند ما تا امروز بخوداجازه ندادیم در مورد کیفیت تحقیق و تعقیب آن قتل فجیع آنرا با چگونگی تحقیق و تعقیب پرونده تاریخی دریفوس مقایسه کنیم در صورتیکه از بسیاری جهات قابل مقایسهاست (عبدالرحمن فرامرزی درتاریخ نوشته شدهاست) اکنون هم وقت این کار را نداریم و اینکه خدمت آقای دکتر سنجابی یادآورمیشوم که امیل زولا نویسنده فرانسوی قبلا از دریفوس نخواست که بیگناهیش را ثابت کند که اوبتواندازاودفاع کندزولامعتقدحق و عدالت بود پس از محاکمه دریفوس که منجربه محکومیت اوگردیدزولا درصددتحقیق برآمد مدارک محاکمه و اسنادوادعانامه دادستان و سوابق زندگی دریفوس را مطالعه نمودویقین حاصل کرد که دریفوس بیگناه است و دامن همت به کمرزد که بیگناهیش را ثابت کند.

دو وزیر از حزب توده به دولت تحمیل گردید چه کسی در این مجلس هست که بتواندبگویدجناب آقای دکتر آذروزیر فرهنگ و بردارسرهنگ آذرافسرتجزیه طلب پیشهوری وزیرمنتسب به حزب توده نیست چه کسی میتواندمنکر عضویت جناب آقای وزیر محترم دادگستری در کمیته صلح حزب توده و جمعیت مبارزه با استعمار حزب کمونیست تودهای باشد موضوع لجاجت برسرتصویب این گزارش راهمان دستهایی به مرحله سقوط مملکت کشانیده که از دیماه سال گذشته با سازش و بند و بست با مقامات شوروی بامیداینکه ایران جمهوری بشودوبعضی هارابه ریاست جمهوری بشودوبعضی هارابه ریاست جمهوری برسانند پرونده آزادساختن سران فراری و خائن حزب کمونیست توده را بجریان انداختندآنرابرای اظهارنظربیک باپرس سپردند که درقراری که صادرکرده بکلی از حدود بیطرفی یک قاضی عدالت گستر خارج و همکاری خودراباحزب توده به مرحله ثبوت رسانیده موضوع گزارش راهمان دستهایی پیراهن عثمان کردند که دریک جلسه محرمانه دربار مقدمات خروج محرمانه شاه را از ایران فراهم نمودندو اگر قیام مردانه مردم این شهرنبودامروزچنگال سرخ براین سرزمین سایه انداخته بودموضوع گزارش راهمان دستی پیراهن عثمان نموده که روزبیست و هفتم فروردین بنام تقاضای تصویب آن بحزب کمونیست توده اجازه داد که زیرپرچم سرخ داس و چکش و عکس استالین باکمال آزادی به شاه مملک و استقلال مافحش بدهند وتعجب آن است که قوای انتظامی مواظب بودند که کسی مانع وطن فروشی حزب کمونیست توده نشود از روز۲۷ فروردین که ماتصمیم به مهاجرت گرفتیم برمامسلم شد که تصویب این گزارش را استعمار سرخ و بندگان کاخ کرملین و حکومت مسکو میخواهند نه ملت ایران مسکوتصویب این گزارش را میخواهدزیرا خوب میداند که بدست جناب آقای مصدقالسلطنه در موقعیت فعلی نابودی رژیم و امحاء مشروطه سلطنتی ممکن است مسکو میداند که بعداز نابودی رژیم فقط یک تیرچراغ برق مقابل منزل جناب آقای مصدقالسلطنه برای نابودی ایشان کافی است لیکن مبارزه با اساس سلطنت کار آسانی نیست.

کهبد – آقای عامری را درصورت جلسه غائب بدون اجازه نوشتهاند درصورتیکه غیبت ایشان با اجازه بودهاست و کسالت داشتهاند و باین علت نتوانستهاند به مجلس بیایند بنده خواستم تقاضاکنم اصلاح شود. نایب رئیس – وارد دستورمیشویم آقای دکتر معظمی طبق ماده ۹۰ اجازه خواستهاند. دکتر معظمی – و باساس قانون اساسی و بمقام سلطنت هم خیانت نکنند و همه شان چون مردان شریفی هستند مسلمانند پابند بقسم خودشان هستند و هروقت هم صحبت شدهاست درفراکسیون همگی علاقه خودشان رابه مقام سلطنت مشروطه باکمال وضوح و بدون تردیدابراز داشتهاند (صحیح است) بعلاوه اعلامیههای متعددی که بعد از نهم اسفندوقبلش از طرف فراکسیون نهضت ملی صادرشدهاست همه حاکی از این نیت پاک آقایان نمایندگان است پس بنابراین این ۲۳ نفر رامن کاملامجزی میکنم بجهت اینکه هیچ اطلاعی نداشتند و مامی آیدراجع به ۷ نفر دیگر اسامی آن ۷ نفر را میخوانم تا آقایان بدانند آقای میلانی آقای جلالی.

برای یکی از روزنامههای طرفداردولت این موضوع سوژه بسیار خوبی شده بود و حالا لازم است که بنده یک توضیحی عرض کنم اکثر آقایان نمایندگان محترم که با بنده آشناهستندمی دانند که همیشه هر دولتی که روی کار آمدهاست بمحض اینکه یک مختصر انحرافی از آن مشاهده کردم با آن دولت مبارزه کردم مثل حکومت هژیر مثل حکومت مرحوم رزمآرا که مدتی با همین آقای حائریزاده و آقای مکی جناب آقای مهندس حسیبی آنوقت تشریف نداشتند در مجلس متحصن شدیم کفن پوشیدیم تا آن قانون مطبوعات را لغوکردیم که جریان آنرا خود آقایان دیدهاید در مبارزهای که با رزمآرا میکردیم البته جناب آقای مصدقالسلطنه و حضرت آیت الله کاشانی باماهمراه بودند ما با آنهاهمکاری نزدیک میکردیم مکی بودند با ما همکاری میکردند آقای دکتر بقایی بودند ما همکاری خیلی نزدیک داشتیم روزنامه آتش هم مورد توجه شخص جناب آقای مصدقالسلطنه بود و اغلب وقتی روزنامه آتش توقیف میشد آقای مصدقالسلطنه تشریف میآوردند پشت این تریبون و از روزنامه حمایت میفرمودند در موقعی که انسان در یک جنگی هست در یک مبارزهای هست هرکس در آن مسیرباشد خود بخود با او همکاری میکند آنروز آقای مصدقالسلطنه مخالف با رزمآرا بودند بنده هم مخالف بودم با هم همکاری میکردیم و بعد اولین روزی که جناب آقای دکتر مصدق تشکیل حکومت دادند به شهادت روزنامه آتش نوشتم که جنابعالی یک رجل سیاسی هستید یک مرد فوق العاده هستید ولی برای اینکار خوب هستید که د رصف اقلیت مجلس بمانید و ترمز کارهای خلاف دولتها باشید و شما برای حکومت در مملکت کاری نمیتوانید بکنید در همان روز اول با حکومت جناب آقای مصدقالسلطنه مخالفت کردم و تا حالا هم مخالفت خودم را تغییری ندادم البته ابتدای امر روزنامههای دولت به تدریج شروع کردند به تهمت و فحش و افترا ولی من راه خودم را رفتم و اهمیتی ندادم پس از مدتی جناب آقای جمال امامی در مجلس شروع کردند به مخالفت بنده هم با جناب آقای جمال امامی نزدیکی نداشتم چیزی که بنده را با ایشان نزدیک کردهمان خط سیری بود که باهم میرفتیم وقتیکه بنده دیدم ایشان هم در مسیر ما دارند میآیند با هم همکاری کردیم و هیچ عار و ننگی هم نداریم همین طوربه رویه خودمان ادامه دادیم تا باینجا رسیدیم که عده کثیری از آقایان جبهه ملی یعنی آنهایی که اساس و بانی نهضت ملی بودند آنهایی که پایههای نهضت ملی را بوجودآوردند آنهاییکه در دوره ۱۵ اینجا مبارزه میکردند و جناب آقای دکتر مصدقالسلطنه اینجا تشریف نداشتند و قضایای نفت را بوجودآوردند اینجا با من هم عقیده شدند و نظر مخالف با دولت دادند البته ما هم خود بخود با این دسته همکاری کردیم و میکنیم و این امر باعث این شد که بعضی از روزنامهها طرفداردولت مینویسند که میراشرافی همکار جمال امامی آقایان میراشرافی دوسال هم با جناب آقای دکتر مصدق همکاری کرده دو سال هم با حضرت آیتالله کاشانی همکاری کردهاست فقط این را برای خودشان سوژه کردهاند مطلبی که میخواهم بعرض آقایان برسانم این موضوع است و استدعامیکنم که جناب آقای قائم مقام هم توجه بفرمایند روزنامهها مینویسند که آقای جمال امامی جاسوس انگلیسها است اگر آقای جمال امامی جاسوس انگلیس است خود آقایان در مجلس تشریف داشتند کسی که در مجلس تعارف زمامداری به جناب آقای دکتر مصدق کرد کی بود؟

میراشرافی – مطلبی که بنده امروز میخواهم بعرض آقایان نمایندگان محترم برسانم موضوعش مربوط به همان گزارش هیئت ۸ نفری است که بطور اختصارعرض میکنم. آقای جمال امامی بود پس باید بگویم که خدای نکرده آقای دکتر مصدقالسلطنه هم بدستور انگلیسیها آمدند بنده که هیچ همچو حرفی نمیتوانم بزنم ولی میخواهم عرض کنم هر کسی که مخالف دولت است فورا متهمش میکنند بجاسوسی انگلیسها و خائن و خیانت پیشه در صورتیکه بنده هرگز افراد ایرانی را جاسوس نمیدانم همه خدمتگذار ایران هستند فقط اختلاف سلیقه دارند ولی فقط بنده از جناب آقای دکتر مصدق یک سوال دارم و استدعادارم که جواب این مطلب را لطف بفرمایند که روزنامههای وابسته بایشان نوشتهاند آیتالله کاشانی که امروز مایه فخر چهار صد میلیون مردم مسلمان است و مایه افتخار ملت ایران است و پایه گذار اساس و بانی این نهضت است این شخص جاسوس انگلیسیها است؟

ضبطکنندهی ویدیو یکی از اهالی قبلیهی گواجاجارا است که در همسایگی قبلیهی آوا زندگی میکنند و تلاششان حفاظت از آخرین سنگرهای جنگل بارانی آمازون، محل زندگی آواها است. پزشکان معتقدند که درمان سرطان در نهایت از یکی از گیاهان دارویی موجود در این جنگل کشف خواهد شد. گفته بود در ایام قدیم برای جمع چوبهای جنگل در آمریکا کارگران هندی استخدام میشدند و هندیها در ایام تعطیل درجنگل اتش زیادی روشن میکردند و مشغول تفریح بودند تا اینکه روزی درموقع تفریح جنگل آتش میگیرد صاحب جنگل به کارگران اصرار میکند که تفریح را کناربگذارید و به کمک سایرین بروید جنگل را خاموش کنید ولی سایرین مشغول تفریح بودند تا اینکه آتش زیاد میشودو بخانه همه سرایت میکندوقتیکه مردم مشاهده میکنند که آتش خانه و خانواده آنهارامیسوزاند و بچهها را کباب میکند متوجه خطرعظیمی میشوند ولی شدت آتش مانع جلوگیری میشود در نتیجه همه را میسوزاند آنوقت مردمی که در جنگل باقی بودند و تاکنون نسوخته بودند فکرکرده بودند که بعد از این اگر چنین وضعی اتفاق افتاد جلوگیری خواهیم کرد حالابعضی از کشورها حق دارند زیرا هنوز نمیدانند که آتش کمونیست چگونه سرایت میکند و کشوررا آتش میزنند وقتیکه دیگر چارهای جز سوختن ندارند.

این فقره میگذشت، اما به امور داخله و کارهای تجارتی فرانسهها بنای دخل و تصرف و توبیخ و توهین گذاشت؛ روزنامههای روس دلکاسه را معزول کرد، چیز خور به قلم داد که چرا معاهدهٔ «قند» بینالملل لاهه را قبول نمود، چرا با دولت مصر مستقلاً معاهدهٔ تجارت بست، و برای روس از انگلیس دستگیرهٔ مطالبهٔ تخلیهٔ مصر را نگذاشت، چرا متمولین فرانسه را ترغیب دخول شرکت راه بغداد که امتیاز آلمان و بر ضد منافع روس است میکرد، چرا مسیو «رویه» وزیر مالیهٔ حالیهٔ فرانسه قروض دولت عثمانی را (اونیفاکسیه) متحد نمود و به طرح جدید ریخت که هر ساله دوانزده ملیون پول زیاد در خزانه عثمانی جمع شود و دولت عثمانی به تعمیر راه بغداد و تکمیل نواقص جنگی خود پردازد، چرا و چرا!

اگر ما به شکنجه متهمین اعتراض داریم باین جهت است که این عمل ممکن است باعث گمراهی عدالت بشود و سبب شود که مجرمین واقعی از چنگال عدالت فرار کنند آنهایی که مرتکب این عمل میشوندنمیدانند که صرف اعتراف با شکنجه یابی شکنجه به تنهایی نمیتواند در امور قضایی سبب و دلیل محکومیت بشود مطلب مهمتر تصورنمی فرمایید توجیه یاکوچک ساختن اصل شکنجه متهمین درجامعه امروز قدم اول در راه برقراری دیکتاتوری و نابودی حکومت دمکراتیک و حکومت مردم برمردم است در مورد دریفوس که آقای دکتر سنجابی از آن یاد فرمودند قسمتی از مردم فرانسه قریب ۱۵ سال مبارزه کردندتا توانستند برائت یک مرد بیگناه را ثابت کنند من اطمینان دارم که در این مورد ۱۵ هفته هم طول نخواهدکشید تا بیگناهی بقایی درنظرمردمی که انصاف دارند و درنظرخود سرکارعالی خودجناب آقای دکتر سنجابی ثابت گردد.

رودخانه آمازون دومین رودخانه طویل جهان با طول 6400 کیلومتر می باشد که در سال 2007 میلادی آقای ” مارتین استرل ” موفق به شنا کردن در این رودخانه طویل گردید. بخشى از جنگلهاى این منطقه با وسعت ۷۸ هزار و ۵۶۰ هکتار در محدوده شهرستان کلیبر قرار دارد و در سال ۱۹۷۶ در شمار اندوختگاههاى زیست کره برنامه انسان و کره مسکون (MAB) قرار گرفته، محل انحصارى رویش گونههاى نادرى از گیاهان و یگانه زیستگاه یکى از نادرترین پرندگان به نام سیاه خروس است. دورتادور این منطقه که هنوز دست نخورده مانده است را برای حفاظت از مارالها و آهوها سیم کشیدهاند.

در این ناحیه رویشی وجود دارند. ایسنا/البرز یک محقق تنوع زیستی گفت: در حالی برخی اصرار دارند سگها را تهدید اصلی برای حیات وحش معرفی کنند که ما شاهد تهدیدهای اصلیتر و جدیتر برای گونههای حیات وحش ایران از جمله، سدسازیها، معدنکاویها، کوه خواری، جنگل تراشی و … او در همان حالت از حشرات ریزی که در اطرافش وجود دارند تغدیه می کند و در دنیا بیشتر به خاطر حالت تنبل گونه و استتار بی وصفش معروف است. همچنین در تعیین مسیو «لوبه» به ریاست جمهوری بندهای هجا نوشتند، «درولد» سبکمغز را به جسارت او در «ورسای» به مسیو لوبه تمجید کردند.

عدم کفایت قوهٔ بحریهٔ روس و فرانسه را به دفع و غلبهٔ انگلیس اقامهٔ بینه نمود، و دل طرفداران اتحاد را سخت شکست. گفتم از کفایت وزیر خارجهٔ سابق مسیو «کانوتو» و رئیس جمهور متوفی «فلکس فور» یاد بیارید که عقد اتحاد روس و فرانسه را بست، به استقلال جمهوریت و پیشرفت پولتیک خارجه فرانسه برافزود، زمینی برای کاشتن و روییدن تخم کفایت دلکاسه شخم کرد و حاضر نمود. از حسن کفایت وزیر خارجه مسیو دلکاسه آتش (روانش) مکافات آلمان که در سینههای دوستداران وطن مشتعل بود یکجا خاموش گشت.

بطوریکه شنیدم وقتیکه آقای دکتر مصدق به آمریکا رفته بود آقای آچسن وزیر سابق وزارت خارجه آمریکا برای یکی از همراهان ایشان مثلی گفته بود که بنده الساعه عرض میکنم. معمظمی. این ۷ نفر درواقع بجریان مسافرت شاه قبل از نهم اسفند مسبوق شدند و طریق مسبوق شدن آن را الان جزئیاتش رابعرض جنابعالی میرسانم که جنابعالی هم واقف شوید که اگر اشتباه و سوء تفاهم باشدچون یقین دارم بی انصافی نخواهیدکرد این قسمت را قبول خواهیدکردوهمینقدربدانید که نبایستی یک اشخاص محترمی را آنهم بطوردسته جمعی مورداتهام قراردهید و جنابعالی حتمامسلمان هستید و میدانید که یکی از ایات بزرگ قران این است که میگوید یاایهاالذین آمنو فاجتنواکثیرامن الظن ان بعض الظن اثم (دکتر بقایی – این رابه آقای دکتر مصدق و رادیوهم بگویید)(عبدالرحمن فرامرزی – رادیوکه مسلمان نیست)(خنده نمایندگان) ملاحظه بفرمایید که در قران کریم بعضی از ظن هارا گناه کبیره میداند تا چه برسد باین که شما بیاییداین جا یکعده اشخاص ۳۰ نفری را در مجلس که یک مدتی با آنهاهمکاری میکنید مدتی باهم همقدم بودهاید بیاییدآنهاراتهمت بزنید که وارد تبانی بودهاند جناب آقای دکتر بقایی خودتان میدانید اشخاصی مثل آقای میلانی که من این شهادت راباید به ملت ایران و مخصوصامردم آذربایجان بدهم که یکی از اشخاصی هستند که اسباب افتخار مجلس هفدهم هستند (صحیح است) مردیست فاضل عالم ربانی باتقوی بافضیلت و هیچ چیزی منظور ندارد جزاین که در این مدتی که درمجلس است بتواند خدمت کند.

دیدگاهتان را بنویسید