وحشتناک ترین موجودات دنیا در جنگل های آمازون + تصاویر

تا مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور و ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 13 آئین نامه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع نسبت به منابع ملی مورد تشخیص، سند مالکیت تحت عنوان منابع ملی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت جهاد سازندگی صادر گردد. تبصره 3 – متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مربوطهﻱ وزارت جهادسازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می شوند.

درونمایه، همان حرف اصلی و جهان داستان است که زیاد تکرار میشد. تبصره 2 – در آگهی باید نام و موقعیت رقبه در صورت داشتن مشخصات ثبتی شماره پلاک های اصلی و فرعی بخش ثبتی، حدود و مساحت کل محدودهﻱ مورد تشخیص با تعیین مساحت مستثنیات و منابع ملی قید شود. در آگهی باید محل قبول اعتراضات و نتیجهﻱ عدم اعتراض قید شود. الف – در صورتی که به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اعتراض شده باشد و موضوع در کمیسیون مقرر در ماده 56 مورد رسیدگی واقع نشده باشد، اعتراضات رسیده برای رسیدگی به هیأت مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع ارجاع می شود.

تبصره 1 – معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائهﻱ عدلهﻱ مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. ماده 1 – تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها براساس تعریف مصرح در فصل اول قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به عهدهﻱ وزارت جهاد سازندگی است که از طریق سازمان جنگل ها و مراتع کشور اقدام می نماید. ماده 5 – اعتراض نسبت به تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها بر اساس مقررات قانونی تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 1367 مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره 2 – عبارت وزارت کشاورزی در ذیل ماده واحدهﻱ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوّب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی و تبصره 6 ذیل آن به وزارت جهاد سازندگی تغییر یافته و کمیسیون موضوع ماده واحده همچنان به اعتراضات رسیده به اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع رسیدگی می نماید. تشکیل جلسات و نحوهﻱ رسیدگی هیأت ها و پرداخت حق الزحمهﻱ اعضا و همکاران هیأت که علاوه بر وظایف محول شده، خارج از وقت اداری همکاری می نمایند و نحوهﻱ وصول و تأمین هزینه های مربوط مطابق آئین نامه ای است که به استناد تبصره 6 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تصویب وزارت جهاد سازندگی می رسد .

ماده 7 – تأمین و تدارک امکانات، تجهیزات و لوازم و ابزار کار مورد نیاز هیأت های مقرر در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع بر عهدهﻱ سازمان جنگل ها و مراتع کشور می باشد. ضوابط واگذاری در آئین نامهﻱ قانون زمین شهری تعیین و ابلاغ خواهد شد. ماده 9 – پس از صدور رأی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع چنان چه در محدودهﻱ منابع ملی شده، تصرفات غیر مجاز وجود داشته باشد با اعلام واحد ذیربط در سازمان جنگل ها و مراتع کشور قوای انتظامی به استناد تبصره 4 قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مکلّف به خلع ید از تصرفات مذکور خواهند بود.

ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است، که 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیلهﻱ روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پی از انقضای مهلت در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. ماده 3 – آئین نامه های اجرای این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید .

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه هیچ درخت جنگلی در فیلم انتشار یافته از قطع درختان در فضای مجازی وجود ندارد، گفته: درختان قطع شده در این فیلم از نوع جنگلی نبوده و مجموعه از چوب آلات باغی مسن و پوسیده هستند و فیلم ارتباطی با جنگل های ارسباران ندارد. تبصره 2 – در مواردی که قطع این گونه ها براساس طرح مصوّب و بنابر ضرورت و مسائل فنی و توسعهﻱ گونه های دیگر لازم باشد با تأیید وزارت جهاد سازندگی مجاز خواهد بود.

ماده 10 – در اجرای این آئین نامه وزارت دادگستری، سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور، وزارت کشاورزی و سایر مراجع ذیربط مکلّف به انجام همکاری های لازم با نظارت جهاد سازندگی (سازمان جنگل ها و مراتع کشور) می باشند. تبصره 1 – وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید. درحالیکه اعراب در جنگ دوامدار در شمال افغانستان مشغول است، وضع مشابه جنگ های مداوم در جنوب کوهها نیزادامه دارد.

نیمههای شب تا دم صبح هوا سردتر میشود و کمترین دما در این دوره حدود ۶ درجهی سانتیگراد است. ماده 2-در برگ تشخیص خصوصیات منابع ملی از حیث وضع طبیعی و تعریف قانونی هم چنین مشخصات ثبتی، نسق زراعی، محل وقوع، حدود و مساحت منطقهﻱ مورد بازدید و مستثنیات موضوع ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها با استعلام از مراجع ذیربط ذکر می شود و هر گاه در مرز منطقهﻱ مورد بازدید کوه یا رودخانه یا بزرگراه یا جاده عمومی وجود داشته باشد شرح داده می شود تا محل منابع و مستثنیات آن از هر حیث مشخص باشد. به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، رحیم مهردادیکجاباد در حاشیه مراسم استقرار هواپیماهای محلول پاش در شهرستان هریس در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: آفات جنگل در هر 5 تا 6 سال حالت طغیانی پیدا میکند این حالت طغیانی که حدود یک تا سه سال طول میکشد، موجب ورود خسارت به جنگل میگردد.

یکی از مسئولان محلی شهرستان کلیبر که مایل به اعلام نامش نیست، به خبرنگارهمشهری میگوید: ۲ سال است مدام از مسئولان کشوری و استانی درخواست میکنیم به مشکل جنگلهای این منطقه رسیدگی کنند؛ مردم از ما اقدام میخواهند تا جنگل از بین نرود. با اقیانوس اطلس در منطقه بلم برزیل دیدار می کند. تبصره 9 – در صورت همکاری کارگزاران و مأمورین سازمان جنگل ها و مراتع با متخلفین به تناسب جرم به اشد مجازات مقرّر در قوانین و مقررات مربوطه محکوم می شوند. تبصره 4- اجازه داده می شود که هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دریافت جرایم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای این قانون که از متخلفین مربوطه اخذ و به حسابی که توسط خزانه به همین منظور افتتاح می گردد واریز و جهت پرداخت حق الکشف به مأمورین کاشف سازمان جنگل ها و مراتع کشور و مخبرین و مأمورین انتظامی در اختیار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آئین نامه نسبت به تقسیم آن اقدم نماید.

هواي مطبوع و بوي نم، ارام ارام در بدنها رسوخ كرده و اجازه حركت سريع را از همگان سلب مي كرد. ب – چنان چه به اجرای مقررات ماده 56 اعتراض نشده باشد پس از انقضای مهلت مقدر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع حسب تقاضای سازمان جنگل ها و مراتع کشور ادارات ثبت موظف به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی خواهند بود.

تبصره 1 – مبدأ مهلت قانونی اعتراض ، تاریخ انتشار آگهی در روزنامهﻱ کثیر الانتشار خواهد بود. تبصره 1 – آگهی موضوع ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی، علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار ر و روزنامهﻱ محلی باید جداگانه تکثیر شود و به وسیلهﻱ مأموران انتظامی برای اطلاع اهالی در معابر و اماکن عمومی محل وقوع رقبه الصاق گردد. تبصره 3 – نسبت به هر منطقه نزدیک ترین محلی که روزنامه در آن جا منتشر می شود روزنامهﻱ محلی محسوب می شود.

هرگاه آخرین روز مهلت قانونی مصادف با روز تعطیل باشد اولین روز بعد از تعطیل آخرین روز محسوب می شود. خیلیها اول آب و هوای جنگل ابر را چک میکنند و بعد راه میافتند. رفتن به جنگل خودش یک تجربه ای کاملا متفاوت است و اگر این جنگل هم مه آلود باشد یک حس غیرقابل تصور را به شما منتقل خواهد کرد. در اطراف به وفور مردم را می بینید که کمپ زده اند تا ساعت های آینده را در همچین محیط عالی ای بگذرانند. هنگامی که وارد آرامگاه قضر نبی (ع) می شویم، با معماری و تزئینات شکیلی روبرو خواهیم شد اما در این آرامگاه، بخشی وجود دارد که به هفت تن معروف است و گفته می شود هفت تن از سادات حسینی را در آرامگاه خضر نبی دفن کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید