مقاله در مورد جنگلهای ارسباران

در این پارک جنگلی به مساحت ۲۱.۷ هکتار، انواع درختان توسکا، بلوط، افرا، ممرز و انجیلی به چشم میخورد. جنگل هایش از جنس جنگل های هیرکانی است و این منطقه کوهستانی-جنگلی را به یک منطقه محبوب گردشگری تبدیل کرده است. و امروزه نیز با وجود گذشت زمان بسیار زیاد، محبوبیت زیادی در میان مردم پیدا کرده است. میرزا محمد علیخان بهنگام دستگیری، چون شب بود و در پشتبام خوابیده بودند از سراسیمگی از بام افتاد، و پس از چند ساعتی در ادارهٔ شهربانی در گذشت.

بسط مملکت انگلیس از احداثات ضربت روی آب نیست، دولت انگلیس به تشکیل چندین سلطنت دیگر نیز در تحت حمایت خود مقتدر و منتظر است. «ما قبل از هر چیز طرفدار استقلال مملکت ایرانیم. در ضمن در بخش هایی از پارک برای ورزش و بازی کودکان امکاناتی فراهم شده است که با مراجعه به آنها می توانید برای کودک دلبندتان و دیگر اعضای خانواده تجربه دلچسبی به دست بیاورید. از شهرهای قدیمی رنگارنگ گرفته تا خطوط افق زیبای مدرن، با ما یک تور مجازی از زیباترین شهرهای جهان را تجربه کنید. جنگل ارسباران یکی از زیباترین مناطق تبریز است.

پیداست که این گفتگو در آغاز تختنشینی شاه (چنانکه نوشته حبلالمتین است) نبوده، و دو چیز در اینجا بسیار شگفت است: یکی آنکه با این تشنگی شاه بروان گردانیدن قانون و درست گردانیدن کارها سستی امینالدوله، از چه رو بوده؟ دهانه این رودخانه بسیار عریض است؛ به طوری که حتی کشتی ها قادر به عبور از آن هستند. گاوکوسه، کوسه ای مهاجم است که حملات زیادی به انسان ها داشته است. در مسئله توتون و تنباکو و شخص مستاجر انگلیسی و حکایت منع از استعمال آنها که منتسب برؤساء ملت گردیده است من بابالمقدمه عرضه میدارد که از اصول موضوعه و مسلمات تمام ارباب عقولست که باید شخصی که مالک نقطه از نقاطست سد احتمالات ورود اجنبیرا بر آن نقطه بنماید حتی هر گاه عاقل احتمال بدهد فلان که اقرب مردمست باو اگر چندی در خانه او بنشیند اظهار مالکیت خواهد نمود و اخراج نتوان کرد مگر بمشقت فرمود (؟) از اول ممنوع از دخول خواهد بود چه رسد باینکه اگر کسی دشمن قوی پنجه داشته باشد و احتمال بدهد شاید شبیخون بخانه او بزند یا در صدد قتل او بر آید ویرا راحت نشاید و ثقبات و ثغور آنخانه کمال محافظت و مراقبت باید بنماید.

داستانهای این جنک چندان پراکنده گردید و شناخته شد که نامهای «پورت اتور»، و «مارشال اویاما»، و «جنرال کروپاتگین» و مانند اینها زبانزد مردم گردید، و مثلا اگر کسی برتری فروختی یا بخود بالیدی چنین گفتندی: «مگر پورت آتور را کشادهای که چنین میبالی؟ بچه چون بمکتب رسیدی نخست درس الفبا خواندی، و پس از آن «جزو عم» (جزو بازپسین قرآن) را از سورهٔ «قل اعوذ» آغاز کردی، و پس از آن باز ماندهٔ قرآن را (آن نیز بوارونه، و از آغاز بانجام) خواندی، و پس از آن کتابهای گلستان، و جامع عباسی ، و نصاب ، و ترسل، و ابواب جنان، و تاریخ نادر، و تاریخ معجم را، یکی پس از دیگری درس خواندی، و بدینسان زبان یاد گرفتی، و پس از چند سال باین نتیجه رسیدی که فارسی را خواندن و نوشتن تواند.

یکی از نامهای شوم در تاریخ ایران «نوز» را باید شمرد. ولی چون شاه و امینالسلطان خودشان امتیاز را داده و هوادار آن بودند نتیجهای از دادخواهی دیده نشد، و از آنسوی چون کارکنان کمپانی بهمه شهرها رفته و بکار پرداخته بودند، ناخشنودی فزونتر گردیده و کمکم رویهٔ تکان و جنبش بخود گرفت. از گام نخست مردم ناخشنودی نمودند، و بازرگانان بمیانجیگری امینالدوله بشاه نامه نوشته و دادخواهی کردند. این رنجشها چون با ناخشنودیهایی که از رهگذر وام گرفتن و بگردش اروپا رفتن در میان میبود، توأم میگردید یک هیاهویی می شد. در تاریخ بیداری مینویسد: شیخ یحیی کاشانی گفتاری دربارهٔ نادرستیهای انجمن معارف و بدخواهیهای اتابک نوشته برای چاپ شدن بروزنامهٔ حبلالمتین فرستاد، و چون آن گفتار چاپ شد و بایران آمد، یک انجمن نهانی که برای دشمنی با اتابک و کوشش در راه برانداختن او بر پا شده بود نویسنده آن شیخ یحیی را بانجمن خواندند، و او باز گفتارهایی نوشت و بحبلالمتین فرستاد، و کم کم روزنامهٔ ثریا نیز بزبان آمد و او هم سخنانی نوشت.

مینویسد: «آن اظهار حاجی شیخ محسن خان و این سعایت مقارن شد با ضدیت و کدورت بعضی علماء و اظهار عداوت از طرفین». حاجی میرزا حسن رشدیه بخانهٔ شیخ هادی نجمآبادی پناهیده و از گزند آسوده ماند. شیخ یحیی را دست بسته باسبی نشاندند و باردبیل فرستادند. دیدن و تماشای همین حیات وحش کمیاب هم لذتی دارد که در کمتر جایی به آن دست خواهید یافت، اما آمازون هنوز هم مناطق و جانواران ناشناختهی زیادی دارد و سفر به آن کمی خطرناک است. شورشیان این سر را ویران کرده اند، با این حال ممکن است سرهای دیگری هم وجود داشته باشد که اجداد همین قبایل آنها را ساخته اند.

ولی او خود همدردی و نیکخواهی مینمود، و از ناتوانی کشور و آشفتگی کارها سخن رانده نویدها می داد، و مردم که پس از پیش آمد تنباکو تکانی خورده، و بسود و زیان کشور دلبستگی پیدا کرده بودند از اینسخنان خوشدل میگردیدند. باید دانست پیش از مشروطه در ایران، درس خواندن دو گونه بودی: یکی از آن مدرسهها که کسانیکه ملا شدن خواستندی در آنها درس خواندندی، و دیگری از آن مکتبها، که بچگان در آنها خواندن و نوشتن یاد گرفتندی. ها و توانگران و بازرگانان فرزندان خود را بدرس خواندن نفرستادندی، و اینان جز خواندن و نوشتن که در دربار و بازار بکارشان آید نخواستندی.

علاوه بر این قرارگیری در معرض نور آفتاب و رژیم غذایی نیز در رنگ پوست این دلفین ها موثر است. به دلیل زیبایی که دارد انسان ها را فریب می دهد و آن ها را نیش می زند. ۲۲۰ گونه پرنده، ۳۸ گونه خزنده، ۵ گونه دوزیست، ۴۸ گونه پستاندار و ۲۲ گونه ماهی در این منطقه زندگی میکنند که از پسدانداران جنگل ارسباران میتوان به کَل، بز، گراز، خرس قهوهای، وشق (سیاهگوش) و پلنگ اشاره کرد. بعلاوه، اعلام قسمت عمده منطقه به عنوان منطقه حفاظتشده بیتوجه به معیشت ساکنین، به دامپروری آسیب زد.

مبعوثین هر عصری برای ارائه و تلقین همین معرفت یا عبادت روحانی برخاستهاند و دانایان عصر را به تشریح و تعلیم او گماشتهاند، که بشر را به این مسلک طبیعی هدایت بکنند و نصیحت نمایند. ۷- چون فقط صدی ۴۹ سرمایه که متعلق به مالکین فعلی است وصدی ۳۰ شهرداری سرمایه پرداختی آنهاخواهد بود باین جهت فعلامنافع بین این صدی ۶۹ تقسیم میشود وضرری به مالکین واردنمی شود. با هواپیما: بلیط هواپیما به مقصد تبریز بگیرید و بعد از این شهر، با کرایه ماشین به منطقه ارسباران بروید.با قطار: سفری هیجانانگیز تا جلفا یا تبریز و باز هم ماشینسواری تا ارسباران.با اتوبوس: با یک بلیط اتوبوس به مقصد اهر میشود به ارسباران رسید.

آینالو به معنای آینه است و منطقه ای حفاظت شده است در نزدیکی روستایی به همین نام واقع شده است. گیاهان دارویی موجود در این منطقه با ارزش قابل توجه، به عنوان یكی دیگر از محورهای توسعه منطقه می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. درختها و گیاهان این منطقه عبارتند از: بوتههای تمشک و زغال اخته، بلوط، کیکم، سماق، زرشک، انار وحشی، سیب وحشی و میوه بومی آن قرهقات است. قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند .

به طوری که امروزه فمل اشلاگ سوییس بهعنوان یکی از شیوه های نزدیک به طبیعت در کتب جنگل شناسی دنیا معرفی می شو. دوم تعرفهٔ گمرکی را که بلژیکیان نوشته بودند بزیان خود میشمردند. ولی کوشندگان از پا ننشستند، و این بار «شبنامه»ها نوشته و در درون پاکت باینجا و آنجا میانداختند، و چون چند تنی از ایشان از نزدیکان شاه میبودند، با دست اینان شبنامهها بروی میز شاه گزارده میشد، و او برداشته میخواند بی آنکه نویسنده و آورنده را بشناسد. سطح جنگل آمازون مانند یک سایبان بزرگ یکدست است که از برگ درختان تشکیل شده و بخش قابل توجهی از نور آفتاب را از ورود به داخل جنگل باز می دارد.

در سال ۱۲۸۹ که مظفرالدینشاه در سفر اروپا میبود، در همهٔ آن شهرها بازرگانان شوریده و با دولت در گله و گفتگو میبودند، ولی به نتیجهای نرسیدند و دامنهٔ گفتگو تا به پس از بازگشت شاه کشید. نیز میگویند: کسانی از درباریان و درونیان قرآن بدست جلو شاه را گرفته و گله و ناله از امینالدوله نمودند و بگریه و زاری برداشتن او را از روی کار خواستار گردیدند. اگر نرمدلی مظفرالدینشاه نبودی کمتر یکی از اینان زنده ماندی.

حدود۱۰۰۰۰ کیلومتر مربع میشود اگر به هکتار سنجیده شود حدود تقریبی یک میلون هکتار درکنار دریای آمو بی حاصل افتاده است. «سلطنت ایران بر حسب شأن و مقام بمقتضای وقت و زمان بسیار عقب افتاده. رنجش مردم از بلژیکیان آنچه زشتی این سفرها را بیشتر و رنجش مردم را فزونتر میگردانید داستانهایی بود که از گزافه دهیهای شاه، و نادانیهای برخی همراهان او، بزبانها افتاده و با فزونیهایی گفته میشد. شما را با کمال اطمینان امر مینماییم که با قوت قلب و استقامت رأی باصلاحات لازمه ولو آنکه منافی با اختیارات مطلقه ما باشد سریعا و آجلا بپردازید از این و بعد هیچ عذری پذیرفته نخواهد شد.

پس از تبریز اسپهان بتکان آمد، و پس از آن در تهران شور و جنبش پیدا گردید. و در تهران نمانده روانه گیلان گردید. میتوانید بهترین قیمت اجاره روزانه خانه روستایی و انواع دیگر اقامتگاه را در این سایت مشاهده کنید. منم فعال محیط زیستم ولی کنار این طرح باید دست کم پنج یا شش طرح دیگر برای انتقال ظرفیت اجرا بشه وگرنه شاهد نابودی زیستگاه هایی بسیار ارزشمندتر از النگدره خواهیم بود.

جنگل بیش از ۶۲۸۰۰۰ هکتار مساحت دارد و در واشنگتن واقع شده است. بر اساس آمار اداره کشاورزی، پیش از جنگ، ۹۰ هزار هکتار جنگل پسته وجود داشت، در حالی که خشکسالی و قطع جنگل به منظور برداشت هیزم، باعث کاهش سطح جنگل پسته شده است. در روزنامههای روسستان این پیش آمد را بزرگتر گردانیده و بنام «یک بدخواهی بشاه» باز نمودند و نوشتند. از سامرا مجتهد بزرگ میرزا محمدحسن شیرازی تلگراف بشاه فرستاد و زیانهای امتیاز را باز نمود و در خواست بهم زدن آن را کرد.

دیدگاهتان را بنویسید