دیدنی های شهر آمل استان مازندران – Imam Khomeini Airport

خبرهای فوری: مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی اعلام کرد: آتش در جنگلهای ارسباران به طور کامل اطفا شده و هیچ گونه آتشسوزی جدید در این پهنه جنگلی وجود ندارد. نتیجهگیری: نتایج این مطالعه گویای موفقیت آمیز بودن تغییر الگوی سوخت مصرفی جنگلنشینان در حفظ ضایعات چوبی در جنگل-های ارسباران است که میتواند در منطقه ارسباران و سایر مناطق جنگلی کشور مورد توجه برنامهریزان و سیاستگزاران قرار گیرد. حمزهزاده دخل و تصرفهای انسانی را یکی از دلایل اصلی و مهم کارشناسان یونسکو برای ثبت نشدن جنگلهای ارسباران در فهرست آثار جهانی اعلام و اضافه کرد: بر همین اساس اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجان شرقی در جلسات مختلف کارشناسی، جنگلهای دیزمار را نیز به مجموعه موردنظر، اضافه و الحاق کرد و با مذاکرات انجام شده با کشور دوست و همسایه جمهوری آذربایجان، موافقت آنها را برای ارسال پرونده مشترک به یونسکو جلب کردیم.

این در حالی است که در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ هجری شمسی، منطقهی ارسباران بهواسطهی چشماندازهای بکر، ابتدا منطقهی ممنوعه و پس از آن به منطقهی حفاظتشده تغییر یافت. آنها نیروی محرکۀ اشغال ایران توسط افغان ها دراوایل سدۀ هجدهم بودند که بعدا مورد بحث قرارمیگیرد. از مناطق واجد حرا در ایران چهار منطقه تحت عنوان تالاب بینالمللی و یک منطقه با عنوان پارک ملی ساحلی دریایی و هشت منطقه تحت عنوان منطقه حفاظت شده و یک منطقه به عنوان ذخیره گاه زیست کره تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفتهاند. تاجرین این برنج افغان و مارک برنج افغانی است اما برنج افغانی نیست سالانه میلونها دالر اسعار این کشور به جیب آنها میریزد در حالیکه در افغانستان مناطق لغمان بغلان قندوز خان آباد لونگ وهرات شرایط مساعدبه کشت انواع برنج دارند.

کوههای هندوکش دربرگیرنده قسمت اعظم مناطق شمالشرقی ومرکزی کشوراست که ازیک گرهگاه (باریکه) شمالشرق (نقطۀ تقاطع مرزهای افغانستان، تاجکستان، چین و پاکستان) بامتداد جنوبغرب امتداد دارد. این گرهگاه که بنام قراقروم (ترکی: سنگ سیاه) یاد میشود، قسمت اعظم محدوده شمالغربی سلسله هیمالیا را تشکیل میدهد. سکه های طلائی با ارائه شیوا، خدای هندیان (بنام اویسو) در یک روی آن مشخص میشود. این موضوع بطورخاصی درشرق قابل تطبیق است، جائیکه سرزمین پشتونها توسط خط نامنهاد 1893 دیورند تقسیم میشود.

امسال ۱۷ سال است که دانشگاه باز شدهاست و یک عده کثیری از طبقات پایین مردم واز جوآنها موفق شدند که کسب علم بکنند و روشن بشوند وخوب ببینند و خوب بفهمند و مدعی بشوند و تمام این نارضایتیها و تمام این جریاناتی که امروز موجب تشنج مملکت شده علتش هم همین هفت، هشت هزار نفر هستند که از دانشگاه بیرون آمدهاند و اینها حقشان را میخواهند تمام شد و رفت. درحال حاضرگذرگاه عمده هندوکش عبارت ازتونل سالنگ است که بطورمستقیم شمال کشوررا با جنوب و پایتخت (کابل) وصل میسازد.

درزمان حاضر، راه دیگر ولی کم استفاده بین شمال وجنوب درشرق سالنگ ازطریق وادی پنجشیراست. بارندگی سالانه بطوراوسط حدود 75 میلیمتردرخشک ترین حصص جنوبغربی کشور، 213 میلی متردرمزارشریف (شهرعمده شمال افغانستان)، 328 میلیمتردرشهرشرقی غزنی و اضافه از328 میلیمتردرارتفاعات کوتل سالنگ میباشد. هلمند بطرف جنوبغرب جریان نموده و ازطریق دشت های جنوب غرب افغانستان درآبهای ایستاده سیستان تخلیه میشود که بنام هامون هلمند یاد شده وآبهای یکتعداد دریاهای کوچک دیگرنیزدرآن میریزد، ازقبیل خاشرود، فراه رود وهروت رود که ازکوههای افغانستان مرکزی سرچشمه میگیرند.

دشت های عظیم، بنام دشت کویر درشمال و دشت مجاور لوط درجنوب برمرکز ایران کنونی و فلات ایران تسلط دارد. از آنجا که شما از نظر زیبایی یوسف زمان و همسرتان هم لابد زلیخاست این کویر از این نظر نیز مقصد جالبی برای ماه عسل میتواند باشد! امروزه بکمک فرآوری هایی که صورت میگیرد، تولید عودهای پایه طبیعی جنگل بارانی Rain Forest نیز رونق گرفته است. در این دو فصل هوا ابری و بارانی نیست و همه شگفتیهای جنگل را میبینید.

قبل ازعصرعراده جات، مسافرت ازطریق فلات ایران اکثرا هفته ها یا حتی ماهها را دربرمیگرفت. بلخاب که درجانب غرب آن قراردارد نیز بطرف شمال جریان داشته و از طریق بلخ (بکترای باستان) عبورمیکند، اما آب آن قبل از رسیدن به آمودریا تبخیر و خشک میشود. جنگل ابر شاهرود جایی است که آسمان و زمین به هم میرسند. این جنگل از چنان سرسبزی برخوردار است که گویی تکه ای از بهشت روی زمین است! فاصله وسطی که یک کاروان طی میکرد حدود 35 کیلومتر در روز بوده است (با درنظرداشت وضع اراضی). جنگلات وادی پنجشیر که در قرون وسطی وجود داشت، کاملا ناپدید شده است.

بعضی اوقات هامون هلمند لبریزشده و آب اضافی آن ازطریق کانال شیلاغ بطرف آب ایستاده بزرگ جوارآن میرود که بنام گودِ زیره یاد میشود. ابن بطوطه (1304- 77) گردشگرمراکشی که دراوایل سالهای 1330 ازاینجا دیدن میگذرد، میگوید که این کوهها بنام هندوکش یاد شده و بمعنی “کشنده هندوها” است، زیرا غلامان وکنیزان که ازهند میآوردند، تعداد زیاد آنها دراینجا در اثر برف و سردی زیاد میمیرند. چینائیها ایشان را بنام ایدا شناخته اند درحالیکه شاه ایشان را بنام یاندائیلیتو نامیده است. مسیرشمال بامتداد نوارکوچک زمینهای غیرمسکونی دربین دشتهای مرکزی ایران و کوههای البرزعبورنموده و تشکیل کننده حصص شمالی کوههای حلقوی است که فلات را احاطه میکند.

ساحه سرزمینهای مرتفع ازسلسله زاگروس درغرب (بامتداد مرزهای فعلی ایران- عراق) تا سواحل دریای اندوس در شرق امتداد دارد که وصل کننده شرق نزدیک با آسیای میانه و نیم قاره هند بوده ودرطول تاریخ شاهراه مهاجرین ومهاجمین آسیای میانه ازشمال به شرق نزدیک و نیم قاره هند بوده است. شاخه عمده هلمند دریای ارغنداب است که ازنزدیکی سلسله کوه بابا سرچشمه گرفته و بطرف شرق هلمند جریان نموده و پس ازعبورازشهرکندهار(درجنوب کشور) درساحه باستانی (قلعه) بست با دریای هلمند یکجا میشود. دریای کابل بطرف شرق جریان داشته وبا عبور از شهرکابل و یکجا شدن با یکتعداد شاخه های دیگربطرف اندوس میرود.

کوه بابا و شاخه های آن منبع اکثر دریاهای عمدۀ افغانستان میباشد. افغانستان یک حصۀ نوار سرزمین های خشک و نیمه دشت درقسمت زیاد فلات ایران را تشکیل میدهد. دولت معاصرافغانستان وسلسله کوههای مجاورپاکستان شامل حصص شرقی فلات ایران است. قرارمعلوم جنگلات زیادی درحصص شرقی کشوربامتداد مرزهای پاکستان وجود داشته، اما جنگل زدائی بیمورد در این اواخر تمام این صحنه را تغیر داده است. جنگل ابر شاهرود که یکی از بکرترین جنگلهای سراسر ایران به شمار میآید در ۱۸۳ کیلومتری سمنان و فاصله ۵۰ کیلومتری شمال شرقی شاهرود قرار دارد.

صدای جیغی شبیه به یک زن که تمام شب را ناله و فریاد میکند. از دوران ماقبل تاریخ، رودخانه ها در تمام نقاط جهان برای انسان ها بسیار مفید بوده اند. تقریبا تمام مرزهای افغانستان امروزی بطوررسمی دراواخرسده نزدهم تعین شده است. او در آنجا خود را امیر غرب افغانستان معرفی کرد. گردشگرانی که با تور گلستان به این دیار سفر میکنند، میتوانند به قدم زدن میان جنگلهای سرسبز بپردازند و لحظاتی بهیادماندنی را در کنار همراهان خود سپری کنند.

باز هم حتما توی ذهنتان صدای قدم گذاشتن بر روی این برگهای خشکشده را تصور کردهاید. مسیرشمال- جنوب ازطریق باصطلاح دهلیزهرات با دو مسیرعمده شرق- غرب وصل میشود که فلات را میپیماید. هیئت نشانداده شده در پرسیپولیس بازتاب دهندۀ نخبگان حاکم نواحی آنهاست که سکائیان بودند، در حالیکه قطعات ارتش توضیح شده توسط هرودوتس ظاهرا توصیف مالیه دهندگان یا مردمان بومی است. اوهمچنان میتواند (ازهرات) بطرف جنوب و سیستان و بامتداد مرزهای ایران/پاکستان/ افغانستان یا جنوبشرق بطرف شهرکندهار برود. راه دوم از مشهد به جنوب شرق افغانستان و بخصوص به پاسگاه کهن هرات میرود.

بعضیها زمان اورا به هزارۀ دوم ق م نسبت میدهند. جنگل ابر شاهرود یکی از معروف ترین و زیباترین جاذبه های طبیعی ایران به شمار می رود و برای اقیانوسی از ابر که در زمان های مختلف سال، آن را در بر می گیرد، شهرت زیادی پیدا کرده است. براساس لایحه ی رسمی، در زمان حاکمیت محمدظاهر شاه «شولِ» پسته در بیستم سنبله هر سال شکسته میشد. از دیگر مواردی که جنگل پسته بادغیس را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است، قطع این جنگلها است.

با توجه به قدمت این جنگلها، میتوان محدوده قرار گرفتن آنها را به موزه طبیعی وسیعی تشبیه کرد که نمونههایی از فسیل گیاهان چند هزار ساله در آن وجود دارند.عکاس: پدرام میر صادقیجنگل های هیرکانی مانند نواری سبز رنگ در جنوب دریای خزر قرار گرفتهاند و درختان آن بسیار متراکم هستند. ساعتها خواندن و نوشتن درباره لذت نشستن کنار رودخانهای که از دل جنگل میگذرد هم نمیتواند با تجربه چند دقیقه بودن در این فضا برابری کند. او احتمالا با “شاه بزرگ، شاه موگا” مطابقت داشته باشد که در لوحۀ مسی مشهور تکسیلا ذکرشده است. آیا میمون ها در برزیل زندگی می کنند؟

دیدگاهتان را بنویسید