دیدنی های روستای بلیران آمل + مسیر دسترسی – جامونه

تمرکز و هزینه کردن میلیونها دالر روی ایجاد جنگلات و ساحات سبز جدید در ۱۹ سال گذشته یک ابتکار نیک، ولی ناکافی است که توسط وزارت زراعت و سایر نهادهای ذیربط در سالهای گذشته روی دست گرفته شده است. دولت و نهادهای بینالمللی باید در این راستا باشندهگان مناطق دارای جنگلات طبیعی را در راستای دسترسی به انرژی پایدار کمک کنند. دسترسی به انرژیهای نو میتواند باعث کاهش قطع درختان و جنگلزدایی بیرویه در کشور شود. به صورت واضحتر باید تمرکز بیشتر بالای راهبردهای صورت گیرد که سبب جلوگیری از قطع درختان در کشور و بهویژه مناطق دارای جنگلات انبوه میشود.

ششم- تسهیل دسترسی مردم به سیستمهای سولری به گونه قسطی: تسهیل دسترسی مردم به بستههای سولری جهت تنویر و تسخین خانهها و مقاصد پختوپز در مقیاس معیاری، یکی دیگر از روشهای موثر در راستایی جلوگیری از کاهش جنگلات به شمار میرود. عدم دسترسی پایدار به منابع کافی انرژیهای پاک، عمدهترین دلیل این اقدام شهروندان است. دوم- تمدید شبکه ملی: ساکنان مناطقی که به شبکه سراسری توزیع برق نزدیکاند، باید با تمدید شبکه و ایجاد شبکههای فرعی به انرژی پایدار و قابل اعتماد دسترسی پیدا کنند. روی این ملحوظ، تسهیل دسترسی مردم به سیستمهای سولری با اقساط ۵ الی ۱۰ ساله و بدون بهره بانکی یکی از موثرترین روشهای ممکن جهت دسترسی به منابع انرژی پاک است.

آریما یکی از ۲۰۰ فرد بازمانده از مردم بومی جاپائو، بهخاطر میآورد:ما عقبنشینی میکردیم و هر زمان از روی تپهها نگاه میکردیم، احساس امنیت میکردیم. اکثریت جمعیت روستایی قادر به خریداری سیستم یک الی ۳ کیلووات خورشیدی در یک زمان نیستند. هزینه ایجاد این نوع نیروگاهها در مقایسه با نیروگاههای آبی، هم ارزان است و هم در مدت زمان کمتر به بهرهبرداری سپرده میشود. این فیلم با بازیگران کمتر و قتلهای کمتر از فیلمهای دیگر لیست کمی تفاوت دارد اما فضا و هراسناک بودن ویلنها همانطور است.

ضایع میشود. در ضمن، صرفهجویی در انرژی یکی دیگر از راههای کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش قطع جنگلات است که تاکنون به آن کمتر توجه شده است. اگرچه کاشت درختان و ایجاد کمربندهای سبز یکی از اقدامات تأثیرگذار در راستای افزایش جنگلات کشور به شمار میرود، ولی از طرف دیگر طرح و تطبیق استراتژیهای موثر در راستای جلوگیری از قطع جنلات و جلوگیری از قطع بیرویه درختان یک نیاز اساسی در این راستا است که تاکنون به آن توجه اندک شده است. دولت در ۱۹ سال اخیر برنامههای متعددی را جهت افزایش و حفاظت جنگلات انجام داده است که به باور نویسنده کافی و بسنده نیست.

جنگل های بارانی تنها دو درصد سطح زمین را پوشانده اند اما بنا به عقیده دانشمندان، نیمی از انواع گیاهان و جانوران را در خود جای داده اند. هفتم- افزایش سطح آگاهی مردم در رابطه به حفظ و نگهداری جنگلات: یکی از روشهای دیگر جهت حفظ و نگهداری جنگلات موجود، افزایش سطح آگاهی مردم از موجودیت و ارزش جنگلات است. سوم- ایجاد بندهای برق کوچک در مناطق دارای جنگلات: در مناطقی که دریاها، دریاچهها و منابع طبیعی آبی وجود دارد، باید بندهای برق کوچک و متوسط ایجاد شود و مردم مناطق اطراف آن از انرژی برق مستفید شوند.

با نظر داشت پالیسی موجود دولت در قسمت تنظیم و استفاده از جنگلات وعلفچر نیاز به یک قانون که بتواند حق استفاده و مشارکت مردم در تنظیم جنگلات را تأمین نماید، بمیان آمد. مشارکت مردم در تنظیم جنگلات نهایی گردید،که اساس آنرا استراتیژی انکشاف ملی افغانستان شکیل میدهد. اول- اتصال به شبکه ملی برق: مناطق جنگلی که در ساحه تحت پوشش شبکههای ملی برق موقعیت دارد، باید به شبکه وصل شود و مردم آن مناطق به برق کافی جهت تسخین و تنویر خانههای خویش دسترسی پیدا کنند. یکی از این روشها، تسهیل دسترسی باشندهگان مناطق دارای جنگلات، به انرژیهای نو است.

استفاده از چوب و انرژیهای فسیلی در تسخین خانهها و پختوپز یکی از دلایل عمده قطع جنگلات است. ششم- ترویج فرهنگ مدیریت موثر انرژی: مدیریت درست منابع انرژی و تهیه خانههای آفتابرخ، یکی دیگر از گزینههای ارزان جهت کاهش قطع جنگلات در مناطق مختلف به شمار میرود. درختان و جنگلات در پهلوی سایر مزایایی که دارد، یکی از منابع عمده تولید آکسیجن به شمار میرود. مناطق جنگلی افغانستان تنها ۲٫۷۵ درصد زمینهای قابل زرع را تشکیل میدهد که در مقایسه با کشورهای همسایه بسیار اندک است. هفتم- اتصال به شبکههای برق کشورهای همسایه: در حال حاضر بخش عمده برق مصرفی افغانستان را برق وارداتی از کشورهای همسایه تشکیل میدهد.

بستر رودخانه از بالا به پایین از تخته سنگ، قلوه سنگ و شن تشکیل شده است جریان آب رودخانه طوری است که با حفر بستر خود در جاهای مختلف حوضچه های مناسب برای شنا ایجاد نموده است که در تمام مدت تابستان به ویژه روزها، بیشتر گردشگران به شنا در داخل آن می پردازند. چرا که در این پارک جنگلی، امکانات، جاهای دیدنی و همچنین مناطق گردشگری و تفریحی بسیار زیادی وجود دارد. جنگل ارسباران در شمال استان دیدنی و تاریخی آذربایجان شرقی واقع شده است و یکی از زیبا ترین مناطق شمال غرب کشور به شمار میآید. پوشیده شدن این جنگل nv اقیانوس ابری& نام و آوازه آن را جهانی کرده است و طبیعتدوستان و گردشگران برای دیدنی زیباییهای آن راهی این منطقه میشوند.

گونه ای دیگر از قارچ به نام مخمر هستند. ۴۲۰۰ پرونده دیگر نیز در دست بررسی قرار دارد. در صورتی که توجه به حیاتوحش صورت نگیرد، قانون شکار افغانستان (آنچنان که رییسجمهور فرمان داده است که شکار در افغانستان ممنوع است) عملی نشود و در قسمت بازگشت حیاتوحش توجه صورت نگیرد و جنگلها و مراتع طبیعی کشور از بین برده شوند؛ در آن صورت فاجعه شدید خواهد شد در آینده حیوانات بسیار بیشتری از دست خواهند رفت. جنگلهای بكر دست خورده و بهره برداری شده تبدیل به جنگلهای طبیعی می شوند. 3تطبیق مکلفیت های قانونی دولت با اتخاذ تدابیر لازم برای بهره برداری معقول از منابع طبیعی وبهبود شرایط ایکولوژیکی .

به همین دلیل استفاده از روش های نوین تدریس و بهره گیری از امکانات جدید در انجام فعالیت های اجتماعی و آموزشی دانشجویان و دانش آموزان یکی از اولویت ها بخش آموزش و تدریس است. این کار از طریق توسعه و یا تمدید شبکه ملی برق، ایجاد شبکههای جدید توزیع برق، تأسیس نیروگاههای کوچک و متوسط برق آبی، تهیه برق از کشورهای همسایه، ایجاد نیروگاههای برق آفتابی و بادی و همچنان ترویج ابزارهای چون دیگها، آب گرمکنها و بخاریهای آفتابی و سایر محصولات از این دست، ممکن است. براساس گزارش سال ۱۳۹۸ خورشیدی اداره ملی احصاییه و وزارت زراعت و مالداری، ۱۸۰۰۰۰۰ هکتار جنگلات و زمینهای جنگلی در کشور وجود دارد که ۲٫۷۵ درصد مجموع ساحات قابل کشت افغانستان را به خود اختصاص داده است.

چهارم- ایجاد نیروگاههای برق سولری و بادی: افغانستان ظرفیت بسیار بالایی در راستایی تولید انرژی خورشیدی و بادی دارد. نکته قابل اهمیت این است که سیستمهای سولری در حال حاضر طی ۴ الی ۷ سال در افغانستان قیمت خویش را کشیده است و متباقی جز هزینه حفظ و مراقبت و تبدیل باتری در هر ۵ الی ۱۰ سال هزینه دیگری ندارد. تجربهای که در این بازی بهدست میآورید بدون شک در محیط جنگل هیچ بازی دیگری نمیتوان بهدست آورد. مثلاً در گیاهان ، آن که بلندتر است با برگ های بیشتری دارد. با افزایش سرعت تحول تکنولوژی و اهمیت یافتن آموزش در کشورهای مختلف در راستای پیشرفت هرچه بیشتر، بحث شیوه آموزش نیز برای تمام ارگان های یک حکومت دارای اهمیت دوچندان شده است.

دسترسی باشندهگان مناطق جنگلی به انرژی پاک باعث افزایش سریع جنگلات و مناطق سبز در کشور خواهد شد. در این صفحه به کوپن و کد تخفیف جنگل دسترسی داشته و میتوانید انواع کتاب زبان و حقوقی را با قیمت ارزانتری خریداری کنید. با توجه بر اینکه این پاورپوینت به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت. این فایل حاوی مطالعه قانون جنگلات می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در ۲۸ اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

راجع به تخلفات از قانون صراحت داده شده است و هم چنان به دلیل اینکه قانون جزا درکشور وجود دارد بنأ جزا و جریمه ها برای متخلفین مطابق به شریعت درقانون ذکر شده است. همچنیندر روستای “وینق” ساختمانی وجود دارد که از نظر تاریخی و معماری دارای اهمیت زیادی است و به شخصی به نام “طومانیانس” نسبت داده میشود. تا وارد صفحه خرید آنلاین شوید .درصفحه خرید آنلاین نام و نام خانوادگی ، شماره موبایل و ایمیل خود را وارد کنید .و بر روی خرید کلیک نمائید. در تقویم روزهای جهانی، تاریخ ۲۲ ژوئن متعلق به جنگلهای بارانی است و از سال ۲۰۰۷ تا کنون این روز را به نام این جنگلهای شگفت انگیز میشناسند.

زمستان در این جنگلها وجود ندارد و فقط دو فصل (بارانی و خشک) در آنها دیده میشود. این جنگلها با تنوع زیستی غنی و خارق العاده خود، حداقل دو پنجم کل گونههای گیاهی و جانوری زمین را در خود جای دادهاند. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهی ثبت محل يا حکم قطعی تا مدت يک سال تقاضای وجه قابل پذيرش خواهد بود. با اندیشههای خود دربارهٔ ایران همداستان گرداند بهتر دانست او را برفتن اروپا و دیدن آنجا وادارد، و در سایهٔ انگیزش او بود که در سال ۱۲۵۲ (۱۲۹۰) شاه با سپهسالار آهنک اروپا کرد. گفت هرچه پایینتر میآیم بهتر میشوم.

در حال حاضر، دسترسی به انرژی برق در افغانستان در حدود ۳۵ درصد گزارش شده است که در مقایسه با کشورهای منطقه بسیار پایین است. یکی از راههای موثر در حفظ و رشد جنگلات موجود، تسهیل دسترسی باشندهگان کشور و بهویژه باشندهگان مناطق دارای جنگلات، به انرژی برق است. قارچ ها برای رشد به مواد قندی و رطوبت نیاز دارند که این مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود. این فیلم که محصولی از شبکه دیزنی پلاس است، ماجراهای سام و یک برنامه آموزشی مخفی برای نجیبزادگان دوم را روایت میکند که وظیفه نجات دنیا را بر دوش دارند.

دیدگاهتان را بنویسید