تاریخ مشروطه ایران/۲ – ویکینبشته

بحث شد و مذاکره شد و خلاصه با توجه به این مطالب زیراین بار نمیرفتیم و قبول نمیکردیم زیرا میدانستیم در این مملکت همینقدر که یک راهی کوچک باز شد برای فرار از وضع عادی همه اصرار میکنند همه متشبث میشوند سعی میکنند که از آن طریق انحصاری و اختصاصی حداکثر استفاده را ببرند و متاسفانه تجاربی که در این موضوع بود تایید میکند، جناب آقای منصور الملک که ریاست شورای عالی برنامه را عهده دار بودند در آخرین جلسهای که در تابستان گذشته بود ودر حیاط بهارستان تشکیل شده بود تشریف فرما شدند آقای ناصر قلی اردلان هم تشریف داشتند آقای دکتر امینی هم رئیس کمیسیون بودند ایشان یک اظهاراتی فرمودند بما و فرمودند من بشما اطمینان میدهم که در این قانون سوای مصلحت مملکت استفاده دیگری نشود و جز در موارد ضروری به هیچکس اضافه حقوق ندهیم البته فرمودند و ایشان هم مورد اعتماد ما بودند و تایید کردیم فرمایش ایشان را و رای دادیم و بالاخره مجلس هم قبول کرد و تصویب کرد و ابلاغ شد حقیقت امر این است که ما بشخص جناب آقای منصور این اعتماد را داشته وداریم که مردی هستندبتمام معنی دارای اراده و صاحب قریحه و فکر در حقیقت متخصص از نظر سازمان دستگاههای مملکت زیرا من خودم فراموش نکردم در حدود دو سال پیش بود که یک اوضاع و احوال غیر عادی در مملکت دیدیم با دو نفر از معلمین با یکایک رجالی که در مملکت بودند مراجعه کردیم و به آنها پیشنهاد کردیم که اولا برای نجات این مملکت و ملت دست همکاری بدهند بهم و خدمت بکنند و هم فکری که دارند بما بگویند شبی که خدمت جناب آقای منصور رسیدیم و این فکر را خدمتشان عرض کردیم ایشان حسن استقبال فرمودند و خلاصه عقیده و نظری که بما فرمودند برای اوضاع و بهبود این مملکت این بود که فرمودند این سازمان فعلی مملکتی بهیچوجه نمیتواند مفید بحال مملکت و اصلاحاتی بشود وبایستی که این دستگاه را به تناسب احتیاج این مملکت و ملت طوری تنظیم کرد که برای رفع نواقص هر کسی را یک کاری به او سپرد و مسئول آن کار دانست که اگر آن کار را انجام نداد بشود از او سؤال کرد و مواخذه کرد و اگر هم انجام داد و خدمت کرد باید تشویق کرد او را البته این یک فکر پسندیدهای بود و ما اعتماد داشتیم به ایشان و داریم فکر کردیم که ایشان میتوانند با خواست خدا همانطوری که در برنامه شان در پیشگاه مجلس شورای ملی توضیحاتی دادند میتوانستند این دستگاههای اداری مملکت را منظم کنند اما متاسفانه بیشتر در کارهای سازمان برنامه که با نظر ایشان و با رای ایشان و با تصویب ایشان انجام میگیرد و ایشان البته آن عقیدهای را که داشتند وباز هم فرمودند شاید هنوز هم دارند آن عقیده ملی نشد و مادیدیم سازمان برنامه درست بیک کارهایی زد یک اشخاصی را با یک حقوقهای گزافی دعوت به کار کرد که موجب سروصد و سیل اعتراضات مردم و جراید مملکت شد و این حرف هم حسابی بود برای اینکه در یک مملکت که بقضات عالیرتبه دیوان تمیز حداکثر ماهیانه هفت هزار ریال تا هشت هزار ریال میدهد به معاونین وزارتخانهها و مدیر کلها او به همین مقدار حقوق میدهند و در همین حدود است حداکثر حقوقی است که میدهند و ما قانونی وضع کردیم که هیچکس بهیچ عنوانی بیشتر از ده هزار ریال مزایا و حقوق و اضافه کار و غیره داده نشود، در سازمان برنامه کسانی آمدند با یک حقوقهای گزافی استخدام شدند که موجب تعجب همه شد میگویند اشخاصی را به اسم شوفر و راننده با ده هزار ریال حقوق استخدام کردهاند، توی این مملکت و این مردم فقیر که مالیاتی رامیدهند با چه جور از آنها وصول میکنند و آنها این مالیات را چه جور تهیه میکنند ومیپردازند من توقع ندارم که هئیت حاکمه مثل خلفای صدر اول اسلام دارای آنقدر دلسوزی نسبت بمردم باشند که بخواهند افرادی که حکومت میکنند زندگانیشان مثل پست ترین افراد به اصطلاح طبقه محکومه باشد آن توقع را نمیکنم ولی این عرض را هم میکنم که علی علیه السلام که بزرگترین مرد دنیا واسلام است وامام ما هم هست عمل او در دوره حکومت وزمامداری او چه بود من تاسی بولایت او نمیکنم، و تصور میکنم باز هرچه باشد ما احساسات داریم، عواطف داریم این مالیات که نفیر و قطمیر آن با چه شکنجه و زجر و زحمت از آن زارع و کشاورز و کاسب تحصیل میشود در خرجش نهایت مراقبت باید بعمل بیاید و نهایت دلسوزی بشود(صحیح است) چرا نفله بشود؟

شیرعلی گفت درهٔ اژدر را دیدیم، سیوان مارا تا لب دره مشایعت کرد. از دیگر جاذبههای گردشگری منطقه ارسباران میتوان به وجود گورستانها و کلیساهای تاریخی متعددی که از جمله آنها میتوان به کلیسای آینالو، کلیسای وینق و کلیسای ناپشته و از گورستانها به گورستان وینق، گورستان داشباشی، گورستان تازهکند و گورستان آینالو اشاره کرد. به غیر از شهر آمل، روستاهای آن نیز فرصتهای گردشگری بیشماری دارند. اما به جز قبایل بومی که در دل جنگل زندگی میکنند و هیچ ارتباطی با دنیای بیرون ندارند، گروههای بومی دیگری نیز در شهرها و روستاهای اطراف زندگی میکنند که تعداد آنها تقریباً به 20 میلیون نفر میرسد.

تعداد ناقلین درشرق بسیارزیاد میباشد: دربکتریا به تنهائی، الکساندرحدود 13500 سربازیونانی و مقدونی را مسکون ساخته بود، دراراکوزیا حدود 4600 مرد، بدون دنباله روان قرارگاه و سایرین. بعد از اینکه حسابی از طبیعت لذت بردید، شهر اهر را 50 کیلومتر به سمت شمال بروید تا به قلعهی بابک خرمدین برسید و در تاریخ غرق شوید! رودخانه گرمارود یا گرمِرو، رودخانه ای به طول حدود پنجاه کیلومتر است که از ارتفاعات شمالی رشته کوه البرز و از منطقه ای به نام هلی یار سرچشمه میگیرد. بنابراین آسیب های وارده ، بویژه درساحاتیکه درمرحله زاد آوری یاتجدید جوانی بسرمی برند بسیارخطرناک است .

زندگینامه نگاران الکساندر از موجودیت سه شهرمهم یاد آوری میکنند: دراپساکا، اورنوس و بکترا. منابع قدیمی میگوید، بهنگام مرگ الکساندر، ناقلین یونانی/مقدونی شورشی در بکتریا و نواحی مجاورتوانستند یک ارتش 23 هزارنفری جمع آوری کنند. بهنگام مرگ الکساندربزرگ دربابلیون درجون 323 ق م یک سلسله جنگها دربین دیادوکوی بوقوع می پیوندد: جنرالان و مقامات عالی ارتش الکساندرکه ادعای میراث الکساندر را داشتند. وضع درسرزمین های “مسکون” افغانستان شمالی از آنچه درسرزمینهای شمال آمودریا بوقوع میپیوندد کاملا فرق میکند، جائیکه الکساندربرای دوسال یک جنگ ویرانگر بمقابل حاکمان محلی وغارتگران سکائی از دشت های بامتداد کسپین را براه میاندازد. اوساختارسیاسی ولایات شرقی را درک نموده، والیان مقررکرده و پالیسی الکساندر یعنی مستقرساختن یونانیها، مقدونیها وسایرین را درشهرهای سبک – یونانی دوباره تقویه میبکند.

بآنهم او نمیتواند اوکسیارتیس والی پاروپانیسادای (وادی کابل) پدر رکسانه و پدرکلان الکساندر نوزاد را تعویض نماید. به تازهگی شرکتی، برای شکستن پسته خام (مغز کردن پسته) در بادغیس گشایش یافت و روزانه سه تُن پسته خام را از پوست جدا میکند و مغز خالص را در بازارهای داخلی میفروشد. از این داستان مردم شوریدند و کسانی میکوشیدند که «فتوی» از علماء برای بیرون کردن امیر بهادر و نصرالسلطنه و حاجب الدوله از ایران بگیرند.

روستای آینالو از قدیم محل سکونت بسیاری از ارامنه ایران بوده و بسیار دیگری از ارامنه نیز برای زیارت و عبادت به این منطقه سفر میکردند. زهری – عرایض بنده بقیه عرایضی است که درجلسه سه شنبه گذشته میخواستم عرض کنم و اجازه نفرمودند جناب آقای جلالی هم چنددقیقه پیش اظهارلطفی فرمودند که اصولا بنده لازم نمیدانم درمقام جوابگویی برآیم برای اینکه میدانم ایشان باحسن نیت کامل (صحیح است) بدون تردیدباحسن نیت کامل آن اظهارات رافرمودند (صحیح است) بنده هم جناب آقای جلالی و جناب آقای دکتر سنجابی را که اصولا سخن با ایشان است میخواهم تایید کنم و تاییدهم کردم که آقای دکتر مصدق بزرگ همه ما بود ولی باکمال تاسف بایدعرض کنم که بزرگی نفرمودند بنده در جلسه هفته گذشته عرض کردم با ذکر شواهدی که آقای دکتر مصدق امروز دکتر مصدق فرض کنیم یک سال یا دو سال پیش نیست خیلی میل داشتم برای من کسی توضیح بدهد آن دکتر مصدق چطورشده که اینطورشدهاست ماخودمان برای این ترتیب یعنی بنده خودم برای این ترتیب دلیلی دارم و آن این است که هرکجا طعمهای بود شیرین.

آنها شاه پارسی را بحیث حاکم خود می شناختند، اما درسایرموارد، آنها در صلح نسبی قرارداشتند. سقوط هخامنشیان پارسی و آمدن الکساندرتمام اینها را تغیرمیدهد. سکائیان شمال، هندیان شرق و ایرانیان محلی ادعای موقعیت ازبین رفتۀ خویش را نموده و میراث الکساندر در شرق درحال نابودی میباشد. دشمن او بیسوس کشور را ترک گفته، به شمال فرار نموده و الکساندر سرزمین را اشغال میکند. حاکمان محلی بکتریا که بنام “هایپارش” یاد میشدند توسط الکساندر(درمجموع) بنام سیلوگوس نامیده شدند. بزرگترین مار جهان بنام آناکوندا بطول 134 فوت و 2067 کیلوگرم در جنگل آمازون آفریقا توسط گروه Africa’s Royal British commandos کشته شد، این مار 257 انسان و 2325 حیوان را خورده بود.

مقدونیها مردم محلی را به وحشت و ارعاب میاندازند. چیزیکه بدنبال میآید، رشد خود مختاری حاکمان محلی و یونانی/مقدونی درشرق است. در جلگه های افغانستان شمالی فعلی، حاکمان محلی که ثروت خویش را بربنیاد تولیدات زراعتی استوارساخته بودند، مردم را کنترول میکردند. یکسال بعد والیهای شرقی بازهم جنگی براه میاندازند، در اینوقت یکجا با ایومینیس بمقابل انتیگونوس مقدونی؛ درجنگ پاریتاسینی (ایران غربی)، والیان اراکوزیا، ارییا و درنگیانا، بکتریا و وادی کابل تماما متحد میشوند تا مقام خویش را حفظ نمایند.

دامداری بسیار اهمیت داشته وتعداد زیاد مردم هرموسم با گلۀ خویش ازجلگه ها به کوهها کوچ میکردند. صلح و آرامش بمفاد همه بوده و هایپارش تحت کنترول بسیار دور از شاه هخامنشی و نمایندگان آنها قرارداشت. این دفترکار طراحی منحصربهفرد و بسیار عجیبی دارد. این یک میراث نامعلومی است که الکساندربه جانشینان خود باقی میگذارد. اوبطورآشکارفقط با شناسائی محض حاکمیت خویش راضی نبوده و نتیجۀ آن ادامۀ یک جنگ ظالمانه بوده است.

سیلیوکوس با اپامه دخترسپیتامینیس ازدواج میکند، کسیکه مدت زیادی بمقابل الکساندردرشمال میجنگد. بآنهم موقعیت سیلیوکوس بطورجدی ازطرف غرب توسط دوست قدیمی اش، پتولیمایس که کنترول مصررا بدست آورده و دشمن کهنه او، انتیاگوس که حاکم اناتولیه است، مورد تهدید قرارمیگیرد. موقعیت بکترا واضح است، اما تشخیص دو شهر دیگرهنوز نامعلوم است. با وجودیکه اوکسیارتیس، ایومنیس را بمقابل انتیگونوس کمک کرده بود، موقعیت او چنان قوی میباشد که هیچکس نمیتواند او را برکنار سازد. در اینجا 10جنگل زیبای دنیا را به انتخاب سایت All Top10 list مرور میكنیم.

در خود بکترا نیز مقاومت قابل توجهی بمقابل الکساندرصورت نمیگیرد. عینالدوله چون بهبهانی را هوادار اتابک میشناخت و ازو رنجیده میبود، و باشد که خود در نهان دست در پیش آمد میداشت، باین هم پروا ننمود. این آزمون، شدت هم خطی میان متغیرهای مستقل را میسنجد. شورشیان مجبورمیشوند اقامت کنند، باوجودیکه واضح است اکثریت ایشان هرگز آرزوی برگشت بخانه خویش را از دست نمیدهند. با اطلاعاتی که ما از وجه تسمیه روستا به دست آوردهایم بنا به گفتههای اهالی روستا، حدود 200 الی 300 سال پیش افراد دلیر و پهلوانی مثل مشتی ببا حسن زاده، غلام حسن عمرانی و …

از این قلعه که شبیه قلعه بابک و شاید همزمان با آن بوده است به هنگام نبرد با اعراب حاکم بر منطقه استفادهٔ نظامی میشده است. سرباز و قزاق و توپچی همچنان در شهر میبودند، و تا چند روز در بازارها بهر چند گامی یک سرباز با قزاق میایستاد. مانند پالایشگاه های نفت و کارخانه های پتروشیمی موجود در جهان که از مواد نفتی و سوخت های فسیلی استفاده می کنند. بدون شک این تنوع شگفت انگیز حیات وحش حاضر در این جنگل ها یکی از اصلی ترین المان های جذب گردشگر به این منطقه می باشند که در هر بخشی از طبیعت آن سکونت می کنند.

در نتیجۀ تمام این انکشافات، چینائیها دیگرنمیتوانند نقش مهمی درجنوب آسیای میانه بازی کنند. الکساندربرنامه نداشت تا ایرانیان و سکائیان شمال آمودریا درصلح زندگی کنند. آنها درمجاورت سکائیان کوچی واحتمالا عشایر ایشان زندگی میکردند که باشندگان دشتهای قراقوم (ریگ سیاه) و قزل قوم (ریگ سرخ) بودند. ازمنابع بطورروشن معلوم میشود که اکثریت ایشان میخواستند بخانه برگردند. این تنوع اقلیمی در این جنگلها در سایر نقاط جهان کمتر دیده میشود. اوبطورپیروزمندانه در 311/312 ق م داخل بابیلون میشود.

مقاله حاضر به بررسی تخریب جنگلهای ارسباران و عوامل عمده تخریب در آن می پردازد. چرا جنگل ابر شاهرود به این نام معروف شده است؟ از جمله قلیفچال شاهرودی که خیلی لذیذ است. گرگ یال دار (Chrysocyon brachyurus) بزرگترین سگ سگ در آمریکای جنوبی است. وقتی والیان شرقی شکست خورده و انتیگونوس بحیث فاتح بیرون میآید، ادعای حاکمیت عمومی نموده و یکتعداد والیان جدید در شرق تعین میکند. این شهر در اعماق جنگلهای آمازون واقع شده و بیش از ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. هیچ سندی وجود ندارد که این هایپارش ها مخالف حاکمان جدید خویش باشند.

اثر جنگل از لحاظ زیبایی مناظر بر هیچکس پوشیده نیست. میآمدند و میگرفتند. پلیس مخفی ساعت صد تومانی، الماس پانصد تومانی چه میکند! مردم شمال آمودریا، بمقدارکم تابع زراعت بودند. آن دبستان تبریز ببرادر بزرگتر رشدیه سپرده گردید. وارد شدم، سلام دادم.

دیدگاهتان را بنویسید