تاریخ مشروطه ایران/۲ – ویکینبشته

• با هدف کاهش فشار در برداشت از جنگلهای منطقه ، لازم است از چوبهای غیر جنگلی استفاده شود که براین اساس و در راستای بندهای د و هـ ماده 69 قانون برنامه چهارم ، رویکرد جدیدی با عنوان زراعت چوب و کاشت گونه های سریع الرشد در دستور کار دولت قرار گرفته است . هر هکتار زراعت چوب در یک دوره 10- 8 ساله میتواند حدود 200 متر مکعب چوب تولید نماید . مجموع عمليات مكانيكي انجام شده در سطح حوزه هاي آبخيز استان(ساری) در طي سالهای 87-70برابر316470متر مکعب میباشد. نیاز سالانه استان به چوب برای تامین کارخانجات وصنایع وابسته برابر2 میلیون متر مکعب می باشد که سهم آن در حوزه این اداره کل درسال 4/1 میلیون مترمکعب می باشد که ازاین مقدار نیاز در حال حاضر 25 % بوسیله منابع جنگلی ، 30 % واردات و 45 % باقی مانده با تولید و بهره برداری از درختان باغی و صنوبرکاریهای موجود تامین می شود .

استان مازندران در حوزه اداره کل ساری با 387559 هکتار معادل 45/0 درصد از مراتع کشور را دراختیار دارد ازاین مقدار 256281 هکتار معادل 1/66 درصدجزء مراتع خوب (متراکم)و 118624 هکتار معادل 6/30% جزء مراتع متوسط ،12655 هکتار معادل 3/3% جزء مراتع فقیر وکم تراکم می باشند . برای رسیدن به این جنگل باید خودتان را ابتدا به شهر تبریز برسانید و سپس از تبریز به سمت اهر یا کلیبر حرکت کنید. گاهی درختانی ، جهت توسعه وتکامل توده موجود، بریده می شوند.روش های قطع به کاررفته درمدیریت جنگل باید در راستای جنگل شناسی باشد. کماکان حدود 2 /1 میلیون واحد دامی در عرصه های جنگلی حضوردارند.

صنعت قالیبافی پیشۀ دیگر مردمان زحمتکش بادغیس است که اکثراً در خانهها توسط خانمها تهیه میشود. آن قسمت راهم مراجعه بفرمایید از طرف فراکسیون نهضت ملی مفصلاتکذیب شده که عبارتش را آقای دکتر سنجابی در اختیار آقایان خواهند گذاشت اما اینکه فرمودندروزشنبه چرابنده رفتم دانشکده حقوق حقیقتش رامیخواهید بنده ۷ سال است که وکیل هستم در این مدت همیشه ساعی بودهام که درسم را مرتب بدهم همیشه هم رفتهام حتی دربازرسیهای امتحانات که دعوت میشود من میروم و افتخارهم میکنم چون بالاخره من شغل دائمی خودم راهمان شغل تدریس میدانم و به این کارهم افتخار میکنم و بعدهم آن روزاصلا از طرف فراکسیون دعوتی نکرده بودند و فراکسیون آنروزرسمی نبودفقط از اشخاصی که درجلسه خصوصی اطلاع پیداکرده بودند تشکیل شده بود و دعوت جلسه خصوصی هم بمن نرسیده بود و بعلاوه اگر هم رسیده بودبشماعرض کنم که بعداز۷ سال تجربه که میدانم جلسات خصوصی مجلس شورای ملی بچه صورت است هروقت درس داشته باشم ترجیح میدهم که بروم درس تا اینکه بیایم درجلسه خصوصی مجلس شورای ملی چون من در این چندسال از جلسات خصوصی مجلس فقط یکی دومرتبه دیدم به نتیجه رسیدیعنی نصف نتیجه یکی از آن جلسه خصوصی بود که درنتیجه مساعی آقای مکی که بایک حسن نیت کاملی فرمودند که اختلافات دربار و دولت بایدمرتفع بشودباین صورت که درده نفریکنفررامعین کنیم از من خواهش کردند که کمک کنم و ۸ نفرمعین شدندوآن ۸ نفرهم آمدند و این گزارش را تهیه کردند و خودجنابعالی هم بودیدوسایرین سوءنیتی هم درکارنبود (دکتر بقایی – ساعت درستان از چه ساعتی شروع میشودوتاچه ساعتی است؟) درس من از ساعت ده و نیم تاساعت ۱۲ است دهسال است برنامههای درس من شنبه و دوشنبهاست و بنابراین بنده از جلسه خصوصی اطلاع نداشتم و اگر هم اطلاع میداشتم نمیآمدم و علاوه براین اگر خبرمسافرت رامی شنیدم برای من تعجب آور نبودبرای اینکه ۸ روز بود که من میدانستم که اعلیحضرت میخواهند بروندحتی آنروزهم پیاده از دانشکده حقوق میآمدم و اولین کسی که آن روزتوی راه به من رسید آقای عنایت سردفتر بودداشتندبنزین میگرفتندگفت شنیدم اعلیحضرت همایونی استعفا داده اندومیروند(عبدالرحمن فرامرزی – ایشان مگرمی خواستنداستعفابدهند؟) نه خیر عنایت اینطورمی گفت من همانطورپیاده آمدم منزل مادرم که نزدیک منزل آقای دکتر مصدق است و آن هیاهورا آنجا شنیدم و بعد از ظهرهم که بنده تلفن کردم گفتند که فراکسیون هست امامطالبی که جنابعالی بهش استنادفرمودید چند مطلب است یکی اینکه نمایندگان فراکسیون نهضت ملی اطلاع نداشتند بنده اقرارمیکنم که اطلاع نداشتند و این عدم اطلاع آنها یا اطلاع آنهاهیچکدام دلیل برتغییررژیم نخواهدبودیک قسمت دیگر هم فرمودید که مذاکرات رامامحرمانه نگاهداشتیم و چرامحرمانه بود نه در این قسمت درهرقسمتی وقتیکه تقاضاشده که مطالب رامحرمانه نگهداریم محرمانه نگه داشتهایم مثلاراجع به گزارش هئیت هشت نفری جناب آقای مکی فرمودند که حق نداریدقبل از اینکه منتشربشودبه فراکسیون گزارش بدهید تاشبی که جناب آقای مکی درجلسه قرائت فرمودند گزارش آن به فراکسیون داده شدو اگر بحرف ایشان گوش داده بودیم و درمجلس قرائت شده بودکارباین جانمی رسید (عبدالرحمن فرامرزی- فایده اش چه بود که میخواندندآقای دکتر؟) بعدعرض میکنم ایشان اصرارکردند که ماکاری نکردهایم بیاییداین گزارش رامی خوانیم که تمام بشود این راجع به محرمانه ماندن.

تشکیل میدهد. فرسایش ویژه خاک این حوضه ها9/15 تن درهکتارورسوب ویژه نیز3/3 تن در هکتار می باشد . این حوضه آبریز بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون سال پیش در دوران دیرینهزیستی شکل گرفته است. • افزایش جمعیت ، صنعتی شدن ، عدم تعادل دام ومرتع ، کاربری نامناسب ، انتقال خطوط نیرو ، مسیر انتقال نفت وگاز ، ایجاد جاده های مواصلاتی و معادن ازمهم ترین عوامل تخریب حوضه های آبخیز استان میباشد .

• با ادامه این روند و عدم اختصاص اعتبارات مورد نیاز، اجرای طرح مورد بحث بالغ بر 20 سال بطول خواهد انجامید . • به خسارت فوق بایست مصرف هیزم وکاهش رویش درختان در عرصه مورد استفاده دام را نیز اضافه نمود. • درحال حاضر حدود 15000 بهره بردار با 1 میلیون واحد دامی از مراتع استفاده می کنند. لازم بذکر است 30% عملیات بیولوژیک بامشارکت حوزه نشینان وافراد بهره بردار انجام می شود. مجموعه انتشارات جنگل که به تازگی 31 سالگی خود را جشن گرفته است، یک مجتمع بینالمللی چاپ و نشر خصوصی است. پیداست برادرش سید حسن آن را از تهران فرستاده بوده و میباید گفت: نویسنده همه هوش خود را در راه بدگهری بکار برده.

بعد از دو روز میشنوید که تبریز را اکراد محاصره کردند. بال هایش به گونه ای منحصر به فرد هستند که لکه هایش به نظر یک جغد ظاهر می شوند. تیپ های غالب این جنگل ها ممرز، بلوط ـ ممرز، تیپ های آمیخته، و فراوان ترین گونه های آن، ممرز و بلوط است. آن ها در طول شب در سوراخ های درختی می خوابند و در طول روز فعال هستند و در گروه هایی از 2 تا 8 زندگی می کنند که خانواده های آن ها را تشکیل می دهند و از علائم و یا ترانه هایی برای ایجاد حضورشان در قلمرو خود استفاده می کنند.

باز سخن از نثر فارسی بیغش به میان آمد؛ از تشکیل یک هیئت و نشر یک جریدهٔ مخصوص وضع لغات جدیده، و چه و چه صحبت میکرد. باتوجه به وجود استعداد زراعت چوب در اراضی اشخاص ، کاشت گونه های صنوبر برای کوهپایه و دشت – وکاشت اکالیپتوس برای اراضی ساحلی از سوی این اداره کل ترویج واجرا می شود . توسعه زراعت چوب نیز دراراضی اشخاص به منظور تامین نیاز چوب کارخانجات و صنایع وابسته صورت می گیرد. در حوزه اداره کل منطقه ساری تاکنون بالغ بر 28000 هکتار از اراضی مستثنیات به زراعت چوب اختصاص یافته است .

۱زمستان های طولانی و سرمای شدید ۳۴درجه زیر صفر -۲تابستان های کوتاه و میانگین دما حداکثر ۱۲درجه -۳زمین های توندرا پوشیده از یخ و برف -۴در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گلسنگ می روید -۵بزرگ جثه ترین جانور تون درا خرس قطبی است . درحال حاضر فقط پارک جنگلی مرحوم مهندس آشتیانی شهرستان نور بمساحت 3600 هکتار بدلیل حساسیتهای خاص از جمله وجود ذخائر ژنتیکی ارزشمند ونادر با اعتبار دولتی نگهداری گردیده ومابقی توسط بخش غیر دولتی مدیریت می شوند. در سالهای 85 و86 مدیریت 2 پارک جنگلی شهید زارع شهرستان ساری ومیرزا کوچک خان شهرستان آمل ، که از اعتبارات دولتی برخوردار بوده اند به بخش خصوصی واگذار گردید .

• پیگیری انجام وظایف قانونی واعمال مدیریت در پروژه های مرتبط. نتایج حاصله نشان داد که از بین عوامل مؤثر در روند تغییر کاربری جنگل های ارسباران، مراکز سکونت گاهی مهمترین عامل در روند تغییرات می باشد که باید در برنامه ریزی های آتی منطقه، مد نظر قرار گیرد. اما باید توجه داشت که این منطقه بهدلیل شکنندگی و چشماندازهای بکر در سال ۱۳۵۰ و ۱۳۵۲ بهعنوان منطقه ممنوعه و سپس منطقه حفاظتگردیده، تحت حفاظت و نظارت اعلام گردید. ۱۷- موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند؟ اگر قصد رزرو هتل، اقامتگاه و یا ویلا را دارید در ادامه با چند نمونه از ویلا های اقامتی در شهرستان کلیبر آشنا می شویم.

این اتفاق منطقه ابر را دگرگون کرده و آب و هوایی متفاوت از سراسر سمنان به آن داده است. فراموش نکنید که آسمان این منطقه یکی از بهترین گزینهها برای پرنده نگری است. طراحی آموزشی علوم تجربی ششم ابتدایی درس جنگل برای کیست شامل چه بخشی است ؟ احداث راههای دسترسی، ابنیه های ساده ازجمله آلاچیق، سرویسهای بهداشتی ، میز ونیمکت از جمله اقداماتی است که در پارکهای جنگلی صورت میپذیرد . این اقدامات با هدف توسعه وافزایش سطح جنگلهای تخریب شده ، تثبیت بیولوژیک خاک و جلوگیری از فرسایش خاک،جلوگیری ازتخریب و تجاوزبه جنگل وعرصه های منابع طبیعی ، حفظ و افزایش تنوع گونه ها صورت می گیرد .

3- خال گروه ( خال): تاج درختان چوان در این مرحله به هم رسیده ، تنه در اثر هرس طبیعی شاخه ها در پایین مشخص شده است و قطر قابل اندازه گیری وجود دارد . شورشیان این سر را ویران کرده اند، با این حال ممکن است سرهای دیگری هم وجود داشته باشد که اجداد همین قبایل آنها را ساخته اند. بادغيس كوهىاست در مرزهای بادغیسان و آنجا ناحیهای است پر دار و درخت.

• عملیاتی نمودن کد امداد جنگل و مرتع (09696) جهت استفاده از مشارکتهای مردمی در کشف و برخورد با جرائم و اطفاء حریق در عرصه های منابع طبیعی کشور. که انتظار میرود دستگاه قضایی محترم استان عنایت ویژه ای به مشکلات بخش منابع طبیعی معطوف نمایند . • خریداری و توزیع سلاح در ادارات کل منابع طبیعی سراسر کشور. • ایجاد واحدهای مرفوک(مرکز فرماندهی و کنترل) و کشیک های شبانه روزی در ستاد سازمان و ادارات کل منابع طبیعی استانها. • اخذ مجوز لازم جهت استفاده از افسران ارشد ناجا در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی استانها. تولید 7/10 میلیون تن علوفه خشک قابل استفاده دام و اشتغال بیش از500 هزار خانوار دراین بخش مشخص کننده اهمیت اقتصادی آن است .

۲ – اکوتن این ناحیه دارای اهمیت است؛ یعنی مرز میانبند بین دو اکوسیستم منطقه نیمه بیابانی و جنگلی است. در جنگلهای منطقه ساری حدود 992 آبادی با جمعیت 22000 نفر ( 4385 خانوار) بصورت تک خانوارهای پراکنده در داخل جنگل سکونت داشته اند. جنگل ارسباران با منطقه کلیبر یک ساعت و نیم فاصله دارد. امروزه ائل گلی یک مکان تفریحی است و با ساخت «هتل پارس ائل گلی» از لحاظ گردشگری به صورت جهانی شناختهشد.

بادغیس از جمله ولایاتی است که ضریب بازسازی آن کمی بالاتر از صفر است. پیش از این والی بادغیس عملا ایران را متهم به دخالت به امور جنگلات بادغیس کرده بود و گفته بود که این کشور افرادی را استخدام میکند تا به هر نحو ممکن کیفیت و مرغوبیت پستههای بادغیس را زیر سوال ببرند. وى افزود که وزارت زراعت، مسووليت حفاظت و آبيارى اين جنگلات را براى سه سال به عهده ميگيرد و از طريق اين پروژه، زمينهی کار و حفاظت جنگلات براى يک عده مردم نيز فراهم ميشود. اگر میخواهید کمپ بزنید در گروه­های بزرگ این کار را انجام دهید و در طول سفر به حرف­های راهنما و سرگروه به دقت گوش هید.

دیدگاهتان را بنویسید