بزرکترین مارکیت پسته مغز سبزهندوستان است

خلخالی – گمان میکنم تصادفی پیش آمد کرد تاثرجناب آقای دکتر بقایی شاید باعث شد فرمایشاتی فرمودند که من ناچارشدم از ماده ۹۰استفاده کنم چون بطورکلی راجع به فراکسیون نهضت ملی فرمودند که بنده هم فعلا بستگی دارم به آن فراکسیون اگر در فرمایشاتشان ادعاهایی که شد راجع به تغییر رژیم میفرمودند اشخاصی اطلاع داشتند توطئهای که میفرمایند در جریان بودهاست یا میفرمودند همان ۷ نفر با اطلاع بودهاند باز مطلبی بود که خود جناب آقای دکتر معظمی از اول تا آخر جریان را تذکر فرمودند و بنده آن موقعی که اسمم را بعنوان ماده ۹۰ نوشتم متوجه نبودم که جناب آقای دکتر معظمی هم در این صدد هستند و بیاناتی خواهندفرمود که احتیاجی باظهارات من نباشد برای حل اختلاف بین دربار و دولت در جریان مذاکره بودند در فراکسیون مطلبی اظهار نفرمودند خواه از مسافرت اعلیحضرت همایونی و خواه از علت مسافرت ولی یک مطلب دیگری هم هست که بطوریکه بنده استنباط میکردم نظر آقای دکتر بقایی این بود که نظیر آقای دکتر معظمی یا اشخاصی نظیر ایشان بجوابگویی ایشان و مبارزهای که شاید مایل بودند ایجاد بشود حاضربشوند و نظرشان با مثال بنده شاید نبوده و من هم از این جهت خوشوقت هستم ولی باید این نکته را قبلاعرض کنم که ما هم مانند اقمار مات و بی فروغی نیستیم بلکه افتخاراین راداریم که آن موحدی بودیم و هستیم که هیچگاه بت پرست نبودهایم (صحیح است) وکالتمان باز اینجا خودستایی مسلما از جانب ملت و روی همان دعوت و روی همان دعوت و علی رغم دخالتهای نیروی انتظامی و مقاماتیکه اسم نمیبرم انجام گرفته (میراشرافی – اسم ببریدآقای خلخالی) و من اگر چنانچه کینه توزی داشتم و اگر میخواستم در مجلس شورای ملی مصالح ممکت را تحت الشعاع این احساسات شخصی خود قراربدهم بنده حق داشتم نسبت به آن سوء قصدهایی که حتی بجان من میکردند و در راه عدم موفقیت ملت درانتخابات خودانجام میدادند همان شبی که آقای دکتر مصدق آمدند و بیاناتی کردند بحثهایی بکنم مطلبی که جناب آقای دکتر بقایی فرمودند راجع به تغییر رژیم و اعلان جمهوریت و از این قبیل مقوله بود و واقعا من تعجب کردم همانطور که روز نهم اسفند در مجلس از آقایان در سرسرای پایین مسافرت اعلیحضرت را شنیدم و من متعجب شدم برای اینکه هیچ گونه بنده سابقهای نداشتم و آقایان هم کاملا میدانند که جزء آن هیئتی که انتخاب شد بنده انتخاب نشده بودم و خود آقایان تصدیق میفرمایند که در آنجاهیچ ذکری نشده این نه برای این است که فرض کنید این قبیل صحبتها جرمی است فکر آزاد است بشر میتواند همه جور فکرکند مقام سلطنت هم که گفته میشود و تصورمیشود بنفع ملت است نه این است که اینها آلت برای نظریات شخصی و خصوصی باشد و من متاسفم که اینجا فریادهایی که بلندمیشود بیشتر جنبههای شخصی و فردی دارد هیچگاه محرومیت طبقات کثیرالعده ملت ایران مطمح نظر نیست و اگر هم مورد بحث قرارمیگیرد بصورت مقدمه ایست (میراشرافی – آن قسمت سهم شماست جناب آقای خلخالی) ملت اینقدر قدرت دارد و حتی احتیاج به گفتن من ندارد تاریکیها روی هم انباشته شده و یقین بدایند که نور سعادت و پیروزی ملت مانند آفتاب از پس این ابرهای تیره بیرون خواهدآمد آنوقت کار خفاشان کار کسانی که با ملت دشمنی میکنند و پنجه بروی پنجه آنها میافکنند معلوم خواهدشد (صحیح است) گزارش هیات ۸ نفری که باعث این حرفها شده موجب این شده که بنده بعنوان ماده ۹۰ استفاده کنم ریشههای زیادی دارد بنده برای اینکه وقت آقایان را تلف نکنم شاید روزی در این باب اظهار عقیده بکنم فعلا اشارهای نمیکنم (پورسرتیپ – همین امروزبفرمایید) وقت تلف نمیکنم اگر خیلی به تفصیل نپردازیم باید آن شبی که آقای نخستوزیر یعنی شب ۱۰ اسفند به مجلس آمدند با آن ترتیبی که آقایان میدانند بعد از حادثه روز ۹ اسفند و نطقی که آقای دکتر مصدق فرمودند باید توجه نمود که اختلافات بین خود و دربار تصریح فرمودند و آن همان اختلافی بود که واقعه ۳۰ تیر را هم بوجود آورد و بنده از حسن آقایان نسبت بخوداستفاده کرده و این مطلب راعرض میکنم که قضاوت من قضاوت فردی و بدون تحت نفوذ قرارگرفتن مقامات است یعنی در آن روز سی تیرآن نامهای که از دربار آورده بودند و خواندند مسئله وزارت جنگ و اینکه اعلیحضرت همایونی نسبت به قوای انتظامی وزارت جنگ علاقه دارند و آقای دکتر مصدق میخواستند شخصا این مقامات را متصدی باشند اختلاف نظر پیداشده بود حتی یادم میآید که نمایندگان آذربایجان که جمع شده بودیم آقای میراشرافی آمد نامه را گرفته مجددا آنجاخواندند (میراشرافی – آقای رئیس ماده ۹۰) من تکرارنمیکنم میخواهم عرض کنم این موضوعی نیست که بتوان پرده روی آن افکند یا پنهان نگهداشت مسئله ایست که حتی از اول مشروطیت بلکه قبل از پیدایش مشروطیت وجوددارد باید دید مشروطه چرا بوجودآمد و اختیار بدست نمایندگان ملت سپرده شد و این اختلافات ادامه داشت تا اینکه قضیه ۹ اسفند پیش آمدکرد و بعدا برای اینکه رفع اختلافات بشود بنده فعلابه تفصیل عرض نمیکنم برای اینکه ممکن است برای یکعدهای سوءتفاهم ایجاد بشود تفصیل آن را میگذارم بماند برای بعد (میراشرافی – جناب آقای خلخالی بفرمایید ما استفاده میکنیم) هشت نفرانتخاب شدند و طبق صریح صورت جلسهای که الساعه بنده نگاه میکردم جناب آقای دکتر بقایی خودشان تصریح میفرمایند که برای اینکه تصریحی در وظایف طرفین بشود ما گفتیم از این فرصت استفاده کنیم برای تحکیم قانون اساسی مذاکراتی شد پس معلوم میشود مسئله مبتلا به همان موضوع قوای انتظامی بودهاست و مربوط به قانون اساسی بودهاست و رضای طرفین و رفع اختلاف طرفین مربوط باین قسمت بودهاست و مسئله اختیارات هم درآن جلسه مطرح نبوده از فرمایش بعدیشان هم استفاده میشود بعد اضافه میفرمایند حالا که آمدهایم و میخواهیم راجع به تحکیم و تشیید قانون اساسی یعنی اگر این گزارش تهیه نمیشد و همانطور که در خود گزارش تصریح شدهاست در مجلس خوانده بشود و تاییدبشود عملی نمیشد مثل اینکه قانون اساسی تشیید و تحکیم نمیشد یعنی از آن سوء استفاده میکردند همانطور که تاکنون انجام گرفتهاست (میراشرافی – مثل قضیه اختیارات که خیلی سوءاستفاده کردند) اینکه میگویند اگر برای تشیید و تحکیم قانون اساسی بخواهیم عملی انجام بدهیم مستلزم این است که در قانون اختیارات هم تجدیدنظری بشود این فرمایش ایشان بصورت پیشنهادی به نظرمیرسدبنده که در آن هیات نبودم ولی از فرمایش آقایان اینطور معلوم شد که ایشان میفرمایند خوبست حالا که ما این کار را انجام میدهیم انکار را بکنیم این مسئله علیحده باید مورد بحث قرار بگیرد و از این استنباط نمیشود که در بحث رفع اختلاف دربار و دولت با استفاده از فرصتی که بدست آمده بود برای تحکیم مبانی مشروطیت مسئله اختیارات هم مستقلا مورد بحث شود (دکتر بقایی – ماده ۹۰) بعد هم دلیل صریح دیگر خود آن گزارش هیات ۸ نفری است که در آن از اختیارات بحثی بمیان نیامدهاست و حتی خود آقایان هم امضافرمودهاند خیلی من متاسفم با اینکه جناب آقای دکتر بقایی خودشان میدانند من در اول ورودم به مجلس بایشان ارادت داشتم (دکتر بقایی – ما الان هم بشما ارادت داریم) این حقیقتی است که اینجامیگویم که فرمایشات آقای دکتر بقایی در این مورد جنبه بهانه جویی است چرا؟

شیخ ابوالحسن خرقانی، بزرگانی همچون «خواجه عبدالله انصاری» را تربیت کرده است. مدرسه خازنالملک و مدرسه خان مروی، که تولیت آنها با حاجی شیخ مرتضی میبود، آن یکی را بملا محمد آملی (که گفته میشد از نخست تولیت را او میداشته و حاجی شیخ مرتضی با زور ازو گرفته) داد، و این یکی را بامامجمعه سپرد. به گفته یکی از مردم روستا در دوره زرتشتیان این روستا یک شهر بزرگ بوده و از محلههای مختلفی مثل اسپه دشت، اتاقس سره نو، خشت سی، پنجه راغون و شهردون و … بر اساس صحبتهای اهالی روستا قدمت بلیران به دوران پیش از اسلام میرسد.

البته بعضی دیگر از اهالی درباره وجه تسمیه روستا باور دارند که چون در اینجا نان را مستقیما روی گداختههای آتش که بل نامیده میشوند درست میکنند نام روستا بلیران گذاشته شده است. با اطلاعاتی که ما از وجه تسمیه روستا به دست آوردهایم بنا به گفتههای اهالی روستا، حدود 200 الی 300 سال پیش افراد دلیر و پهلوانی مثل مشتی ببا حسن زاده، غلام حسن عمرانی و … بافت سنتی روستا و دیدنیهای تاریخی اطراف را که ببینید متوجه خواهید شد با یک روستای بسیار تاریخی طرف هستید. مردان و زنان این روستا مهارت بسیار ویژهای در ساخت ظروف چوبی دارند و از یک تکه چوب بیروح ظرفهایی درست میکنند که با روح و روان شما بازی خواهند کرد.

خانههای قدیمی روستا واقعا تماشایی هستند و بوی تاریخ را میشود از تکتک اجزای آنها حس کرد. خوردنیهایی مثل شیرینیهای مقوی محلی و ترشیجات متنوع خوشرنگ و خوشطعم از معروفترین سوغاتیهای بلیران هستند که در روستا میتوانید آنها را پیدا کنید. بیشتر بخوانید: پلور ؛ آیا در این روستا گنجی وجود دارد؟ بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395 بلیران 140 نفر جمعیت دارد. همین اتفاق باعث شده بود که به این روستا، روستای دلیران بگویند و بعد از گذشت سالیان سال این اسم به بلیران تغییر پیدا کرد. بسیاری از مصائبی که امروزدامنگیرماشددیروز پیش بینی میشد وبسیاری از حوادثی که فرداممکن است روی دهد امروزشامههای قوی احساس وقوع آنرا مینماید بنده قصد ندارم دامنه عرایض خودرا باسایرمسائل وسعت دهم عرایض بنده فقط مربوط به یک موضوع است روزی که مسئله واگذاری پست وزارت جنگ دیروز ووزارت دفاع ملی امروز بجناب آقای دکتر مصدق مطرح بود یک دسته دراینجاودرخارج این نظررا نمیپسندیدند شاید آنروز این توهم درمیان بود که مخالفان این نظر با جناب آقای دکتر مصدق وحکومت ایشان مخالفند ونمی خواهندکه وزارت جنگ تابع نخست وزیرباشد درصورتیکه این تصور صحیح نبود و یا لااقل درباره هرکس صدق نمینمود.

با این وجود این پارک جنگلی در پاییز چهره هزار رنگ و رویایی به خود میگیرد که بسیار چشمنواز است. این جنگل به لحاظ بینالمللی بسیار حائز اهمیت است و بعنوان میراث طبیعی جهانی از سوی یونسکو برگزیده شده است.از آنجا که پوشش گیاهی و حجم درختان در این منطقه بسیار زیاد، انبوه و متراکم است، مشاهده حیاتوحش آن، چندان کار سادهای نیست. زندگی در دل طبیعت باعث شده تا مردم روستا برای طبیعت احترام بسیار ویژهای قائل باشند.

علاوه بر این بد نیست نگاهی هم به صنایعدستی روستا داشته باشید. این شهر دیدنی فاصله بین دریا و جنگل را پر کرده و با خصوصیات تاریخی و جاذبههای طبیعی بینظیری که دارد همیشه به عنوان یک مقصد عالی برای تفریح و خوشگذرانی شناخته میشود. براساس تصمیم ارزیابان اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت (IUCN) این پرونده رد (Non inscription) اعلام شده بود که با رایزنیهای انجامشده باIUCN همچنین اعضای کمیته در دفاع از ارزشهای پرونده امکان ثبت این اثر پس از رفع مشکلات عنوان شده در ارزیابی کارشناسان اتحادیه بینالمللی حفاظت از طبیعت وجود دارد. وزارت زراعت ميگويد که تنظیم منابع طبیعی، یکی از چهار ستون استراتیژی ملی انکشاف زراعت را تشکیل میدهد و حفاظت و احیای جنگلات، احیای علفچرها، مدیریت و حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن، و انکشاف منابع آبی از طریق احیای آبریزه ها، اهداف عمده ای است که وزارت آنرا دنبال میکند.

اولاً آنچه که در سال 1399 بنام کاداستر اراضی ملی صورت پذیرفته است، به هیچ وجه اجرای کامل فرآیند «کاداستر اراضی ملی و دولتی» نبوده و صرفاً «تثبیت محدودۀ پلاکهای ثبتی» بر روی سامانۀ کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اجرای کامل مفاد دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی است. در بخش قبلی به صورت خلاصه به سوال جنگل تصادفی چیست؟ بیشتر این خانهها در گذشته به صورت خانهباغ بودهاند و خانههای مسکونی در کنار فضاهای دیگر قرار گرفته بودند.

گیاهان و حیوانات سازگاریهای خاصی برای مقابله با این دوره از کمبود آب دارند. با وجود این خصوصیات جغرافیایی خاص متوجه میشویم که بلیران روستایی در دل جنگل است و همین موضوع باعث شده تا تقریبا دور از چشم خیلی از مسافران و گردشگران باشد. بلیران از شمال به روستای کمدره، از غرب به جنگلهای سرسبز و کوههای بلند، از جنوب به کوه چلاو و از شرق به رودخانه و جنگل منتهی شده است.

سفر کردن به شمال وقتی کامل میشود که سوغات مناطق مختلف را تهیه کنیم. یادتان باشد به هنگام رفتن به این جنگل زیبا، مقداری تنقلات و خوردنی تهیه کنید، حتی میتوانید بساط کبابتان را هم بردارید و به دل جنگل بروید تا در جمع دوستداشتنی دوستان و آشنایان در محیطی دلنشین غرق لذت شوید. مثل اکثر روستاها مردم خونگرم و دوستداشتنی بلیران هم بیشتر به کشاورزی و دامداری و زنبورداری مشغول هستند. مثل هر روستای دیگری در روستای بلیران هم میتوانید سوغاتیهای ویژه و کمنظیری پیدا کنید.

روستای بلیران را میتوانیم بهشت آمل بنامیم. اگر قصد سفرهوایی دارید هم باید بلیط هواپیما ساری که نزدیک ترین فرودگاه به آن جا است؛ را خریداری کنید. میتوانید از جنگلهای هیرکانی بازدید کنید. گسترش عمودی آن از سطح دریا شروع و تا ارتفاع حداکثر 2800 متر ادامه پیدا میکند. هر سال جریانی از گرد و غبار صحرای بزرگ آفریقا سراسر اقیانوس اطلس را طی میکند و به جنگل های آمازون می رسد.

دیدگاهتان را بنویسید