اهمیت جنگل های بارانی استوایی مطالعات نهم – ❤️ پست روزانه

سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور از برنامه ریزی بیست ساله برای مدیریت منابع طبیعی و عرصه های جنگلی خبر داد. تبصره 4- اجازه داده میشود كه هر ساله معادل 30 درصد از درآمد حاصل از دريافت جرائم و فروش مواد بازداشتی ناشی از اجرای اين قانون كه از متخلفين مربوط اخذ و به حسابی كه توسط خزانه به همين منظور افتتاح میگردد واريز و جهت پرداخت حقالكشف به مأمورين كاشف سازمان جنگلها و مراتع كشور و مخبرين و مأمورين انتظامی در اختيار سازمان مزبور قرار داده شود تا برابر آيين نامه نسبت به تقسيم آن اقدام نمايد.

تبصره 3- در پروانههای ساختمانی كه بر اساس طرح جامع يا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر میشود تعداد درختی كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد. عده ای فصل بهار و عده ای فصل پاییز را زیباترین فصل در جنگل النگدره می دانند؛ لذت دوچرخه سواری در خنکای صبحدم و جاده ای خلوت و امن که پوشیده از درختان سر به فلک کشیده ی توسکا، افرا و بلوط است.

1- سازمان جنگلبانی میتواند نسبت به طرحهای جنگلداری که در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از اين تاريخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نمايد چنانچه مجری طرح خود مالک تمام يا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکيت سابق خود بايد به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعايت تشريفات آييننامه معاملات دولتی و با توجه به هزينههايی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دريافت بهره مالکانه با مشاراليه منعقد نمايد.

تبصره 2 – تودههای جنگلی محاط در زمينهای زراعی که در اراضی جنگلی جلگهای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويبنامه قانونی نيستند ولی بهرهبرداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است. به هر حال مقررات ديگر ماده 36 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع نيز به قوت خود باقی است. سفرزون منتظر نظرهای شما دوستان است.

اگر تصمیم دارید با خودروی شخصی به ابر بروید، مسیری که باید طی کنید از این قرار است: شروع حرکت شما از هر شهری که باشد، اول باید به شاهرود بروید. فلسفهی دموکراسی و حکومتهای مردمسالار همین است که کانون محوری آنها مردم باشند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بيست و دوم شهريور يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 29/6/1367 به تأييد شورای نگهبان رسيده است. قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز يكشنبه مورخ پنجم مهرماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شورای اسلامی تصويب و در تاريخ 12/7/1371 به تأييد شورای نگهبان رسيده است.

ماده 2- تشخيص منابع ملی و مستثنيات ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعايت تعاريف مذكور در قانون حفاظت و بهرهبرداری ازجنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است كه شش ماه پس از اخطار كتبی يا آگهی به وسيله روزنامههای كثيرالانتشار مركز و يكی از روزنامههای محلی و ساير وسايل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالكيت به نام دولت جمهوری اسلامی ايران اقدام نمايند.

ماده پنجم- در مورد منابع طبيعی مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکيت طی شده و يا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضی طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقی میگردد.

۷از نمونه گیاهان ناحیه ی جنگل های بارانی استوایی چند مورد نام ببرید؟ 8ساختن بزرگراه ها در میان جنگلهای استوایی چه مشکلاتی را ایجاد می کرد؟ شاید در فیلم ها، جنگل های استوایی را دیده اید. در واقعیت، ماهی های پیرانا به طعمه های بزرگی مانند انسان یا کاپیبارا حمله نمی کنند، مگر این که منبع غذای آنها از قبل مرده باشد یا به شدت آسیب دیده و در حال مرگ باشد. ماده ششم- کليه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است.

ماده 11- هركس اعم از مأموران مجری اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور دراين قانون را به خلاف حقيقت به كسی نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم میشود مگر اينكه در قوانين جزايی مجازات شديدتری پيش بينی شده باشد كه در اين صورت به مجازات اشد محكوم خواهد شد. تبصره- سازمان جنگلبانی میتواند به هر خانواده جنگلنشين تا چهار سر دام بزرگ يا معادل آن دام کوچک بدون دريافت حق التعليف با توجه به ظرفيت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرايطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب میشود.

که مناطق اطراف تهران هستند. اما بهنظر میرسد که این کوه سیاه، کوه منقشلاق در سواحل شمالی خزر بوده است که ترکان اطراف آن نیز مربوط به استان زیبا اردبیل میشود. ابتدا چوب با ارزش برداشت میشود، سپس پوشش گیاهی باقی مانده سوزانده میشود تا راه برای محصولاتی مانند سویا یا چرای گاو باز شود. در هر حال چنانچه مجريان طرح بخواهند ازسال1342 به بعد از جنگلهای مورد طرح بهرهبرداری نمايند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانههای قطع را که از سال مزبور به بعد صادر میشود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و يا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعيين ضربالاجلی به او اخطار میکند در خاتمه مدت تعيين شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهدهدار و يا از طريق مزايده به اشخاص ديگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دريافت وجهی بابت هزينههای انجام شده نخواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید