افغان ها، فصل ١ تا ١٤

پارک جنگلی توسکا پوشش گیاهی خاص خود را دارد و انواع درختان افرا، کاج تهران، برخی درختان میوه و چنار در خود دارد و محیطی بسیار زیبا برای لذت بردن در تفریحات خانوادگی است. پردیسان در بخش های غربی تهران بوده و در سطح شهر بسیار شناخته شده است. بالا بردن سطح آگاهی مردم از طریق برنامه های تبلیغی توسط رسانه ها و تیم های آگاهی عامه، از شیوه های دیگریست، تا مردم تشویق به همکاری شده و خود در رعایت چیدن پسته به وقت موعود یا شول پسته، مطابق قانون و اعلان رسمی دولت عمل نموده ومتخلفین را به پنجۀ قانون بسپارند.

جنگل زدایی تا مرکز حوزه دو هزار مشهود است اما در دامنههای بالاتر هنوز جنگل در شرایط خوبی قرار دارد. اشخاصی که تمام شغلشان ماشین و موتور شرکتهای صنعتی و فنی شرکت پشم و پوست و پنبه شرکت لباس اینها آمدند و درخواست صدور برنج کردند البته تصدیق میفرمایید که دنبال هر هزارتن دومیلیون سه میلیون ریال استفاده فقط یک درخواست کننده یا صادرکننده نیست تمام دومیلیون سه میلیون ریال را یک درخواست کننده نمیتواند بخرد و معلوم است که ناراضی ایجاد میشود و وقتی ناراضی ایجادشد اشخاص با نفوذی هم که میخواهند بیک عدهای کمک بشود و آنها پروانه بگیرند آنها هم ناراضی میشوند (صحیح است) (میراشرافی – اسم ان اشخاص بانفوذی را که فرمودیدبفرمایید) همه اینها را تشریف بیاورید به وزارتخانه درپرونده هست خدمتتان عرض میکنم بنابراین اگرمامیخواستیم بهمه آقایان پروانه بدهیم که غیرممکن بود و اگر میخواستیم رعایت بعضی را نکنیم ظلم میشد در عین حال میخواستیم رعایت ارز دولت را هم بکنیم که هرکس بیشتر قیمت آورده باشد به آنها بدهیم این بود که فکر کردیم که دست یک کمیسیونی بدهیم که نه بدست بنده باشد نه بدست یک عضو کوچک یا بدست یک عضو بزرگ هریک از آقایان نمایندگان هم بشخصیت این آقایان و یا بدرستی و امانت آقایان اعتراضی داشته باشند بنده حاضرم و در اختیار آقایان هستم و اما اینکه تا بحال چه مقداربرنج از این پنجاه هزارتن صادر شدهاست خدمت آقایان عرض میکنم که بیش از ۳۰ هزار تن از این برنج صادر شدهاست و در حدود شش میلیون ریال ارزش وارد این مملکت شده و اگر این ۶ میلیون دلار وارد نشده بود امروز دلار شاید از ۹ تومان هم بالاتر بود از ده تومان هم بالاتربود و عدهای هم انتظار داشتند که برسد به این مقدار خوشبختانه در اثر فضل خداوند و کوششی که دولت میکند هنوز نتوانستهاند موفق شوند و اما قسمت مازاد پنجاه هزار تن اکنون که تمام بازارهای دنیا برنج ایران را شناختهاند و اکنون که ما باتمام قوا سعی کردیم یعنی باداره گمرک و گارد مسلح نوشتیم که از صدوربرنجهای قاچاق و از صدور برنجهایی که برخلاف نمونهاست یعنی برخلاف مشخصاتی است که در اختیار گذاشتهاند جلوگیری کنند معذلک متاسفانه جنس بشر میتواند برای جلب نفع خودش یک خلافکاریهایی هم بکند و بالنتیجه برنج ایران در دنیا خفیف شود و سال آینده وسالهای بعد بازاری نداشته باشیم روی این اصل دولت تصمیم گرفتن که بعد از پنجاه هزار تن دیگر مطلقا پروانه ندهد و خود دولت صادرکند برای اینکه اولا این نفع سرشاری که هست خود دولت هم درش شرکت کند (خلخالی – از اول چرا تصمیم نگرفت) از اول کسی توجه نداشت که بازار باین ترتیب باشد (خلخالی – سرکار که از اول توجه داشتید؟) بنده کاملا توجه داشتم ولی مشکل خودم را عرض کردم مشکل این بود که ممکن نبود دولت بتواند ۵۰ هزارتن برنج را بخارج برساند (مهندس غروی – برای دولت میسرنبود که این مقدار برنج تهیه کند) و مشکل دیگر این که دولتهای خارجی در کمین بوده و هستند که نگذارند این عمل بشود (معتمددماوندی – یک مشکلش هم کمی پول بودهاست) و اما فقط از پروانهای که داده شده بود چهارده هزار تن پروانه برنج اندونزی باقی ماندهاست که بنده در عین اینکه جواب جناب آقای دکتر را در این قسمت میدهم توضیح این چهارده هزارتن را هم خدمت آقایان عرض میکنم در قسمت اندونزی مقدمات عرایض بنده را جناب آقای دکتر بقایی فرمودند و توضیح واقعه را دادند بنده توضیحی که میدهم این است که دولت در آن موقع بهیچوجه دخالتی در امر برنج اندونزی نداشت یعنی دولت اندونزی در ماه مرداد هفده هزار و پانصد تن برنج از یکنفر تاجر ایرانی که اسم بردند خریده بود و شرط کرده بود که اگر برنجی از شمال حمل کند و بارنامه حمل برنج و بیمه نامه برنج ارائه شود بتواند نصف پولش را بگیرد در شهریور ماه گذشته یکروز وزیر مختار اندونزی در دفتر بنده حاضر شدند و خیلی هم نگران و اظهار کردند که این شخص با ارائه دو تصدیق که بنظر ایشان هم تصدیق خلاف واقع بود آمدهاست و یک میلیون و دویست هزارتومان یعنی یکصد و نود هزار دلار گرفتهاست و از بنده درخواست میکردند که چون این شخص ۲مرتبه آمدهاست و تصدیق بیمه دیگری از همان شرکت آوردهاست (دکتر بقایی – از کدام شرکت؟) از همان شرکتی که فرمودید از شرکت نوراکسپرس مبنی بر اینکه شش هزار تن دیگر حمل شدهاست و نصف پول این ششهزارتن را درخواست دارد که بهشان بپردازیم و این مبلغ بیش از پانصد هزار دلار است و چون مدتی ازتاریخ نامه اولی گذشته وطبق تحقیقات برنجی بجنوب حمل نگردیده این قسمت به نظر من یکقدری مظنون شدم ووقتی تحقیق کردم معلوم شد آن دوهزاروپانصد تن قبلی راهم که پولش را ازماگرفتهاند به خرمشهرنرسیدهاست وازبنده خواستند که مافروشنده را تعقیب کنیم بنده بلافاصله فروشنده را خواستم دردفتر خودم و توضیحاتی ازشان خواستم ایشان تقریبا وتلویحاتصدیق کردند که این برنج هنوز به خرمشهرنرسیده وگفتند علت اینکه مااین پول راگرفتهایم برای این بودهاست که پول نداشتیم برنج بخریم واین پول را گرفتیم وبرنج خریدیم وحمل میکنیم بنده عواقب وخیم وامکان تعقیبات قضایی اینکاررا درصورت عدم انجام تعهدبنظرایشان رسانیدم (دکتر بقایی – بنظرکی؟) بنظرهمان آقای فروشنده چون ماهنوزدلیل جرمی نداشتیم برای اینکه ایشان میگفتند که برنج درراه است وبماتامین داد که تایک هفته الی ده روزدیگراین برنج به خرمشهرخواهدرسید وشما صبر کنید بنده بهشان گفتم که اینجاحیثیت یک کشوری درخطراست واگرشما بتعهدخودعمل نکنیدما تعقیب میکنیم ایشان رفتندوپس ازمدتی که گذشت آقای وزیرمختار اندونزی مراجعه کردوتاییدکرد که برنج بهیچوجه به خرمشهر نرسیدهاست وبنده درخواست تعقیب دارم ودراین موقع بود که خود وزیرمختارهم از مجرای وزارتخانه موضوع را تعقیب کرده بود ودرهیئت دولت مطرح گردید وزارت دادگستری مامورشد که باشد نحوقضیه را تعقیب کند وکیلی هم ازوزارت دادگستری انتخاب شد دراین موقع جناب آقای دکتر ملک اسمعیلی معاون وزارت دادگستری بودند که یکی ازوکلای درجه یک دادگستری رامعرفی کردند که آقای ارسلان خلعت بری بود که ایشان بعللی قبول نکرد شخص دوم آقای سرشارقبول کردندودنبال قضیه رفتند قضیه دردادگستری تعقیب شدولی بایدازاول بنده خدمت آقایان عرض بکنم که جریان برنج اندونزی یک جریان عادی نداشت یعنی یک شاکی عادی نبود که الی آخر جدا قضیه را تعقیب بکنند ودرحقیقت دولت را درحالت بی تکلیف گذاشته بودباین دلیل که ایشان پس ازاینکه تعقیب کردند یک روزی قبل ازاینکه جریان باینجابرسد بایدعرض بکنم که من باب احتیاج خودبنده یکروز درضمن همین جریان تعقیب وزیر مختاراندونزی را بدفترخواهش کردم تشریف آوردند وبایشان تذکردادم که درعین اینکه دولت ایران بهیچوجه دخالتی دراین معامله نداشته وشمامعامله شخصی کردهاید ولی ازنظرحفظ حیثیت وهمان جریانی که آقای دکتر بقایی فرمودنددولت ایران حاضراست که تمام آن برنجی را که شما خریدهاید دربندرخرمشهر تسلیم شما بکند ایشان تذکردادند که من مراتب را بدولت خودم اطلاع میدهم وبعدنتیجه را عرض میکنم بعدازچندروزدیگر به بنده تلفن کردند که من نتیجه را بدولت خوداطلاع دادم ودولت اندونزی بمن جواب دادهاست که احتیاجات خودش را ازجای دیگر تامین کردهاست بنابراین ایشان بمن اینطورفهماندند که دیگرمااحتیاجی به برنج ایران نداریم قضیه درتحت تعقیب دادگستری بوداین شخص فرارکرد ورفت به رشت ودنبالش مامورین بودندبعدبرگشت به تهران بازدنبالش مامورین بودند دراین جریان آقای وزیرمختاراندونزی تشریف آوردند وچنین اظهارکردن که چون یکهزارتن ازاین برنج درمقابل پولی که به شفیعا پرداخت شده وحاضربحمل است پروانه آن صادرگرددوپروانه شش هزاروپانصدتن دیگرهم بعدا درخواست میشود که صادرگرددروی این درخواست ایشان فورا دستور داده شد که پروانه یک هزارتن برنجی راکه خودشان تصدیق کردند که دراختیاردارند صادرشود درنامههاشان همچنین تذکر دادند که طبق اطلاع گمرک ششصدوچهل تن ازاین برنج تحویل شدهاست که درخرمشهر حاضراست بلافاصله بعدازآن یکروزی مراجعه کردند که پروانه ششهزاروپانصدتن رابنام دیگری صادرکنند دراینجابنده قدری مظنون شدم چطوراست نماینده یک دولتی یکروزآمدهاست وبه بنده گفتهاست که این شخص را تعقیب کنید فردای انروزآمدهاست وماباومیگوییم که همه برنج مورداحتیاج شماراحاضریم درخرمشهرتسلیم کنیم به بنده میگویداحتیاجی به برنج شمانداریم وبعد آمدهاست گفتهاست هزارتن هم تحویل شدهاست وحالاآمدهاند وبرخلاف آن اظهاراتی که میفرمودهاند درخواست پروانه شش هزاروپانصدتن دیگرمیکنند آنهم برای خودشان خیربرای یک شرکت دیگردراین ضمن چندروزی نگذشت که ایشان یک نامه رسمی دیگری نوشتند واین مرتبه بجای شش هزاروپانصدتن وهفتهزار وپانصدتن درخواست پروانه ۱۴ هزارتن کردندبازهم برای یک کمپانی برای یک شرکت دیگری که بنده وقتی ازبانک اعتباراین شرکت را خواستم سرمایه این شرکت فقط دویست هزارتومان بودآنهم بریال اعتباری هم دربانک ندارد فقط صدوپنجاه هزار تومان اعتبارباضمانت شخص دیگری گرفته شدهاست نه باعتبار آن تجارتخانه کاراین شرکت عبارت است ازمقاطعه کاری وبرای یک چنین شرکتی درخواست پروانه مقداربرنجی شده بود که درحقیقت یکصدوبیست میلیون ریال سرمایه لازم داشت که بتوانداین چهارده هزارتن برنج را صادرکنند وحال آنکه سرمایه این شخص فقط دویست هزار تومان یعنی دومیلیون ریال بودممکن است این توهم برود که ماچکارداریم باینکار اعتباری بازشده وبایدداد ولی برای آن شخص قبلی هم اعتباربازشده بود برای مقتدرشفیعاهم اعتبارغیرقابل برگشت بازشده بود واین گرفتاری را برای دولت ایران وبرای ملت ایران وبرای حسن مناسبات اقتصادی دوکشورایجادکرد گواینکه دولت ایران دخالتی نداشت ولی این جریان نامطلوب یک اندازهای موجب شد که دولت دراین باب تامل بکند بنده فورا تمام مراتب را بعرض رسانیدم درخلال همین احوال آقای وزیر مختارشرحی نوشتندبه آقای بازپرس دادگستری بنده این شرح را خدمت آقایان محترم میخوانم.

از دیگر پارک های جنگلی معروف و زیبای تهران می توانیم به پارک جنگلی خرگوش دره، پارک جنگلی لتمال، پارک جنگلی افرا و پارک جنگلی کوهسار اشاره کنیم. با معرفی این جنگل بخشنده که با آغوش باز تمامی گونه های گیاهی و جانوری را در بغل می گیرد بسیار خرسند شدیم ، زیرا با مراجعه کردن شما به سایت محبوب ای پرشین هتل و با رزرو هتل های تبریز نزدیک این جاذبه گردشگری ، دسترسی شما را به جنگل ارسباران آسان تر می کنیم. در گذشته این پارک نیز از شکارگاه های تهران به حساب می آمد و به دلیل کاهش تعداد گونه های جانوری اش، سال هاست منطقه شکار ممنوع اعلام شده است.

به همین خاطر اکثر آنها که به بلیران سفر میکنند توصیف جذابیت این روستا را یا از طریق دوست و آشنا شنیدهاند یا با جستجو در اینترنت. سمی که آنها تلقیح می کنند باعث درد بزرگی می شود ، باعث نکروز بافت می شود و سیستم عصبی ، تنفسی و گردش خون را تحت تأثیر قرار می دهد. داریوش بخاطریکه آنها را “دروغگو” نشان دهد، مجبوراست ادعا کند که فقط او شاه مشروع بوده و “یاغیان” بمقابل او قیام کرده اند. بزرگراه یادگار امام نیز یکی از راه های دسترسی پارک جنگلی پردیسان است که از میانه این پارک گذشته و آن را دو قسمت کرده است.

خجیر از قدیمی ترین پارک های جنگلی تهران نیز هست و سابقه تاریخی بسیار زیادی دارد و امروزه به عنوان یک منطقه گردشگری و تفریحی بسیار محبوب شده است. از آنجا که بزرگ راه ها و خیابان های بسیاری به این پارک جنگلی منتهی می شود، پردیسان بسیار معروف شده است و همیشه در روزهای پایانی هفته مورد استقبال افراد قرار می گیرد. به گفته این مقامها، بیشترین میوه و سبزی این کشور به هند و پاکستان صادر شده که مجموع صادرات میوه افغانستان به این کشورها در ربع اول سال جاری خورشیدی، حدود ۵۰ درصد رشد را نسبت به ربع اول سال گذشته خورشیدی نشان میدهد.

سه کشور برزیل، روسیه و کانادا بیش از 61 درصد از جنگلهای اولیه جهان را در اختیار دارند. پارک ملی خجیر در شرق تهران قرار دارد از مناطق حفاظت شده کشور نیز هست. جنگل ابر در شاهرود بخشی از قدیمی ترین جنگل های هیرکانی است و گونه های نادر و منحصر به فرد گیاهی و جانوری را در خود جای داده است و با مناظر خارق العاده خود، هر ساله گردشگران متعددی را بسوی خود می کشاند.

خجیر و سرخه حصار در نزدیکی یکدیگر قرار دارند و نزدیکی شان به یکدیگر باعث شده تا پوشش گیاهی و جانوری مشابهی داشته باشند. انواع مختلف اقامتگاه از کلبه جنگلی و خانه روستایی گرفته تا ویلای لوکس ساحلی در این سایت برای شما گلچین شده است. پارک جنگلی طالقانی در گذشته محدوده ای متشکل از زمین های کشاورزی بود و به تپه های عباس آباد شهرت دارد. پارک طالقانی محیط بسیار زیبایی دارد و اگر به دیدن آن بروید با یک تیر دو نشان می زنید؛ هم از پارک طالقانی دیدن کرده و هم از پل طبیعت، نماد شهر تهران، بازدید خواهید کرد.

در سال ۱۳۵۸ نیز این پارک زیبا در اختیار سازمان محیط زیست قرار گرفت و تبدیل به پارکی ملی شد. پل طبیعت نیز که یکی از معروف ترین جاذبه های دیدنی تهران است در نزدیکی این جنگل زیبا قرار دارد. آرامش حیات وحش را بر هم نزده و از چیدن گلها در طبیعت خودداری میکنیم. فوتیج جاده برفی در جنگل زمستانی Snowy Road In A Winter Forest کمی بالاتر از سطح زمین با هواپیمای بدون سرنشین یا هلی شات از یک جاده پوشیده از برف در جنگل زمستانی.

استرس موجب افزایش سطح هورمون کورتیزول در خون میشود. در موزه تنوع زیستی پردیسان حشرات و حیوانات تاکسیدرمی شده بسیار وجود دارد و از جذابیت های این پارک جنگلی است. بوستان یا پارک جنگلی توسکا مساحتی ۱۰۰ هکتاری دارد و از پارک های جنگلی بزرگ در جنوب شرقی تهران است. این ویدئو با کیفیت عالی (3840×2160 (4K در هر پروژه ویدیویی که مربوط به زمستان ، آب و هوا ، برف و بقیه باشد ، فوق العاده به نظر می رسد. اگر اهل بازی های موبایلی هستین توصیه می کنم حتما این بازی رو امتحان کنید و نظر تون رو در همین صفحه بفرمایید تا بقیه هم استفاده کنن .

این مسیر تا اواسط شهر اهر ادامه خواهد داشت و پس از آن، گردشگران از کنار قبرستان شهر عبور کرده و وارد مسیر اهر به کلیبر میشوند. اما اوکسیارتیس پس ازتسلیمی، بحیث والی الکساندر در پاروپانیسادای در ساحۀ کابل فعلی نصب میشود. پردیسان در منطقه ۲ تهران قرار گرفته و بهترین مسیر های دسترسی اش از سمت شمال بزرگراه همت و محله های شهرک غرب است. بوستان توسکا در منطقه ۱۵ تهران قرار گرفته و بوستانی منطقه ای است. این پارک جنگلی امکانات بسیاری دارد و حتی در آن می توانید یک موزه تنوع زیستی، موزه آب و باغ وحش نیز ببینید.

در گذشته سرخه حصار یک زیست بوم غنی بود و از شکارگاه های ایرانی به حساب می آمد و از دلایل اهمیت این پارک نیز همین موضوع است. از این جاده که از ارتفاعات البرز می گذرد می توان دریای خزر را نیز تماشا کرد. ابن بطوطه، گردشگرمراکشی سدۀ سیزدهم که قبلا دررابطه به هندوکش راجع باو ذکرکردم، دربارۀ “پارسیانی بنام افغان” مینویسد که درجلگه های بین غزنی و سند زندگی داشتند. راه دوم از مشهد به جنوب شرق افغانستان و بخصوص به پاسگاه کهن هرات میرود. بنابر گزارشهاي رسمي جنگلزدايي در جنگلهاي باراني آمازون در ماه ژوئن امسال چهار برابر ماه پيش زيانبارتر بود، اين تهيشدن جنگل به عنوان يكي از بزرگترين مشكلات گرم شدن جهاني آب و هوا قلمداد ميشود.

اگر به دنبال اطلاعاتی در مورد بهترین مکان های تفریحی تهران هستید، سری هم به مقاله بهترین مکان های تفریحی تهران بزنید. در واقع میدانستیم که قرار است به کجا برویم. داشتن ویلا در این دیار همیشه سبز، رویایی است که شما می توانید به کمک یک تیم متخصص و کاربلد، به آن جامه عمل بپوشانید. قابل استفاده در بلاگ ، کمپین رسانه های اجتماعی ، تجاری یا مستند. بینندگان خود را با این فوتیج آماده تحت تأثیر قرار دهید.

۶اقدامات شاه اسماعیل صفوی را بنویس ید؟ ، Alves ، M.A.S.

دیدگاهتان را بنویسید